Home / Le Nguyen

Le Nguyen

Một số hàm (Function) tùy biến tiện dụng trong wordpress

Hàm chuyển hướng đến trang chỉ định khi Logout Tạo trong file function.php [crayon-6386ec58cd786240040154/] Hàm tạo Shortcode hiển thị tên User name khi đã đăng nhập – Nút Login khi chưa đăng nhập Tạo trong file function.php [crayon-6386ec58cd78d314043398/] Đặt shortcode vào bài viết: [crayon-6386ec58cd790407782384/] Đặt shortcode và trong code backend: …

Xem thêm