PHP


Home / Tài liệu CNTT / PHP / Bài tập PHP và MySQL cơ bản có lời giải chi tiết

Bài tập PHP và MySQL cơ bản có lời giải chi tiết

Đây là bộ 100 bài tập PHP và MySQL cơ bản có lời giải chi tiết của. Các phần bài tập sẽ trải dài từ những bài tập đơn giản nhất như xuất ra chuỗi Hello World cho đến các bài tập thao tác với cơ sở dữ liệu.

Nội dung tài liệu:

Chap 1: Bài tập PHP cơ bản

 • Hello World
 • Operator
 • If else
 • Switch Case
 • Loop
 • Array
 • String
 • Datetime
 • Function
 • Super Global

Chap 2: Bài tập PHP về form

 • Validate
 • Sẽ bổ sung tiếp

Chap 3: Bài tập PHP về file

 • Open & Read File
 • Create & Write File
 • Delete File
 • CRUD Student Manage

Chap 4: PHP và Mysql Database

 • Connect database
 • Create table
 • Insert record
 • Update record
 • Delete record
 • Select record

Download: Google Drive

Nguồn: Nguyễn Văn Hiếu

Mục Lục