SQL


Home / Tài liệu CNTT / SQL / Bài tập thực hành SQL Server 2008 có lời giải Pdf

Bài tập thực hành SQL Server 2008 có lời giải Pdf

Bài tập thực hành môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server 2008 có lời giải chi tiết

Bài tập được thiết kế theo từng module, mỗi module là 3 tiết có sự hướng dẫn của GV.

Cuối mỗi buổi thực hành, sinh viên nộp lại phần bài tập mình đã thực hiện cho GV hướng dẫn.

Những câu hỏi mở rộng/khó giúp sinh viên trau dồi thêm kiến thức của môn học. Sinh viên phải có trách nhiệm nghiên cứu, tìm câu trả lời nếu chưa thực hiện xong trong giờ thực hành.

Download: PDF