JSON


Home / Tài liệu CNTT / JSON / Các kiểu dữ liệu trong JSON

Các kiểu dữ liệu trong JSON

Trong JSON, các giá trị phải là một trong các kiểu dữ liệu sau:

  • một chuỗi (String)
  • một số (Number)
  • một đối tượng (JSON object)
  • một mảng (Array)
  • một boolean (True/false)
  • null

Giá trị JSON không được là một trong các kiểu dữ liệu sau:

  • a function
  • a date
  • undefined

Kiểu chuỗi (String) trong Json

Các chuỗi trong JSON phải được viết trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ: {“name”:“John”}

Kiểu số (Number) trong Json

Ví dụ: {“age”:30}

Kiểu đối tương (Object) trong Json

Giá trị trong JSON có thể là các đối tượng.

Ví dụ:

{

“employee”:{“name”:“John”“age”:30“city”:“New York”}

}

Các đối tượng dưới dạng giá trị trong JSON phải tuân theo cú pháp JSON.

Kiểu mảng (Array) trong Json

Giá trị trong JSON có thể là mảng.

Ví dụ:

{
“employees”:[“John”“Anna”“Peter”] }

Kiểu Boolean trong Json

Giá trị trong JSON có thể là true / false.

Ví dụ: {“sale”:true}

Kiểu Null

Giá trị trong JSON có thể là giá trị rỗng.

Ví dụ: {“middlename”:null}

Mục Lục