Database Wordpress


Home / WordPress / Database Wordpress / Cách import database quá 50Mb vào phpAdmin trong Cpanel

Cách import database quá 50Mb vào phpAdmin trong Cpanel

Trong quá trình di chuyển trang web của bạn từ máy chủ cũ hoặc nếu bạn đang khôi phục bản sao lưu cơ sở dữ liệu rất lớn, bạn có thể cần nhập cơ sở dữ liệu MySQL lớn hơn 50 MB. Hiện tại, PhpMyAdmin trong cPanel có giới hạn tải lên cơ sở dữ liệu là 50 MB. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng giao diện dòng lệnh như SSH hoặc ứng dụng Terminal trong cPanel để nhập cơ sở dữ liệu MySQL mà không có giới hạn.

Dưới đây là các bước import database quá 50Mb bằng Terminal

Bước 1: Tải lên bản sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn

1. Đăng nhập vào cPanel và nhấp vào Trình quản lý tệp (File Manager)

2. Nhấp vào Tải lên và tải lên thư mục mà bạn có thể dễ dàng định vị. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tải tệp .SQL của cơ sở dữ liệu lên thư mục public_html .

Bước 2: Gán Username và Password cho Database

Tạo một cơ sở dữ liệu trống

Điều hướng đến Cơ sở dữ liệu MySQL trong cPanel. Nếu bạn đã có cơ sở dữ liệu mà bạn đang cố gắng nhập bản sao lưu cơ sở dữ liệu của mình vào, thì bạn có thể bỏ qua bước tạo cơ sở dữ liệu trống.

Tạo người dùng cơ sở dữ liệu

Dưới tiêu đề Add New User , tạo tên người dùng và mật khẩu cơ sở dữ liệu và nhấp vào Create User . Hãy chắc chắn rằng bạn nhớ thông tin này cho sau này.

Thêm người dùng cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

Bên dưới tiêu đề Add User to Database , chọn Database User và Database bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào Add.

Trên màn hình tiếp theo, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ muốn kiểm tra TẤT CẢ CÁC ĐẶC QUYỀN để cung cấp cho người dùng cơ sở dữ liệu của bạn toàn quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. Nhấp vào Thực hiện thay đổi và người dùng cơ sở dữ liệu sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu của bạn. Nhấp vào Quay lại để được đưa trở lại khu vực nơi bạn có thể xem Cơ sở dữ liệu MySQL của mình.

Bây giờ bạn sẽ thấy cơ sở dữ liệu và người dùng cơ sở dữ liệu của mình được liệt kê trong Cơ sở dữ liệu hiện tại . Bất cứ lúc nào nếu bạn cần xóa hoặc đổi tên cơ sở dữ liệu của mình, bạn có thể thực hiện việc đó tại đây bằng cách nhấp vào nút Hành động ở bên phải. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng thùng rác bên dưới Người dùng đặc quyền để xóa người dùng cơ sở dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn cần thay đổi mật khẩu người dùng cơ sở dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào, bạn có thể cuộn xuống cuối trang và nhấp vào Thay đổi mật khẩu bên cạnh người dùng. Bạn cũng có thể nhấp vào Đổi tên để đổi tên người dùng và Xóa để xóa hoàn toàn người dùng cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Nhập cơ sở dữ liệu qua dòng lệnh

1. Điều hướng đến menu chính của cPanel bằng cách nhấp vào biểu tượng cPanel ở trên cùng bên trái của màn hình.

2. Nhấp vào nút Terminal.

3. Sử dụng thao tác dòng lệnh cd để điều hướng đến thư mục mà bạn đã tải tệp .sql lên. Trong trường hợp này, chúng tôi tải nó lên thư mục public_html , vì vậy chúng tôi sẽ nhập lệnh sau:

4. Sử dụng lệnh ls để xác minh tệp .sql đã có trong thư mục hiện tại của bạn không.

5. Nếu mọi thứ đều ổn, bây giờ bạn có thể kết nối với MySQL và nhập cơ sở dữ liệu bằng tên người dùng và mật khẩu MySQL mà chúng tôi đã đặt ở trên. Trong trường hợp này, bạn sẽ nhập createreseller_createwp cho người dùng cơ sở dữ liệu và createreseller_createwp cho tên cơ sở dữ liệu. Khi kết thúc lệnh này, bạn phải đảm bảo rằng tệp .sql của mình khớp với những gì bạn đã thấy khi sử dụng ls. Trong trường hợp này, bạn sẽ nhập databasebackup.sql. Cú pháp đầy đủ của lệnh sẽ là mysql -u database_username -p database_name < databasebackup.sql

Trong trường hợp này, lệnh đầy đủ bạn sẽ nhập sẽ là:

mysql -u createreseller_createwp -p createreseller_createwp < databasebackup.sql

6. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu người dùng cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ nhập mật khẩu bạn đã tạo ở trên. Có thể mất vài phút, nhưng sau vài phút, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ được nhập đầy đủ!

Tham khảo: https://support.create.com/hc/en-us/articles/360060088772-How-To-Import-a-Database-Over-50MB

Mục Lục