WordPress Themes


Home / WordPress / WordPress Themes / Cách tạo phân trang (Pagination) trong WordPress bằng code

Cách tạo phân trang (Pagination) trong WordPress bằng code

Với các theme wordpress thì hầu hết đều có Pagination. Tuy nhiên nếu bạn tự xây dựng Theme hoặc trong theme không có sẵn phân trang thì sẽ phải xây dựng chức năng này. Sau đây là các bước thực hiện Custom Pagination trong WordPress.

Bước 1: WP_Query danh sách bài viết

Bước 2: Đăng ký pagination_bar

Đoạn function này bạn sẽ đặt ở trong file functions.php

Bước 3: Mở file index.php tìm tới đoạn mã <?php get_template_part( 'template-parts/content' ); ?> đặt bên dưới. Hoặc đặt đoạn code dưới đây vào vị trí bạn muốn hiển thị thanh phân trang.

Bước 4: Mở file style.css thêm CSS để trang trí

Đã xong! Sau khi thực hiện các bước tạo phân trang xong đến lúc chiêm ngưỡng thành quả thôi.