Home / Office / Google Sheet

Google Sheet

Sử dụng hàm XOR trong Google Sheets

Hàm XOR trong Google Sheets Hàm XOR là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này trả về TRUE hoặc FALSE dựa trên hai hoặc nhiều điều kiện . Lưu ý: Hàm XOR thường được sử dụng cùng với hàm IF . Sử dụng bằng cách nhập: =XOR: =XOR(logical_expression1, [logical2_expression, …]) Các điều kiện được gọi là [logical_expression1], [logical_expression2]v.v. Các điều kiện có …

Xem thêm

Sử dụng hàm VLOOKUP trong Google Sheet

Hàm VLOOKUP trong Google Sheets Hàm VLOOKUP là một hàm tạo sẵn trong Google Trang tính, cho phép tìm kiếm trên các cột. Sử dụng bằng cách nhập: =VLOOKUPvà có các phần sau: =VLOOKUP(search_key, range, index, [is_sorted]) Lưu ý: Cột chứa dữ liệu được sử dụng để tra cứu phải luôn ở bên trái. serach_key: Chọn ô …

Xem thêm

Sử dụng hàm SUMIFS tính tổng nhiều điều kiện trong Google Sheet

Hàm SUMIFS trong Google Sheet Hàm SUMIFS là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này tính toán tổng của một phạm vi dựa trên một hoặc nhiều điều kiện đúng hoặc sai . Sử dụng bằng cách gõ =SUMIFS: =SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criterion1, [criteria_range2, …], [criterion2, …]) Các điều kiện được gọi là criteria1, criteria2v.v., có thể kiểm tra những thứ như: …

Xem thêm

Sử dụng hàm SUMIF tính tổng có điều kiện trong Google Sheet

Hàm SUMIF trong Google Sheet Hàm SUMIF là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này tính tổng các giá trị trong một phạm vi dựa trên điều kiện đúng hoặc sai . Sử dụng bằng cách nhập: =SUMIF: =SUMIF(range, criterion, [sum_range]) Điều kiện được gọi là criterion, có thể kiểm tra những thứ như: Nếu một số lớn hơn một …

Xem thêm

Sử dụng hàm SUM tính tổng trong Google Sheet

Hàm SUM trong Google Sheet Hàm SUM là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này cộng các số trong một phạm vi. Sử dụng bằng cách nhập =SUMvà nhận được một danh sách các ô: =SUM(value1, [value2, …]) Bạn có thể chọn từng ô một, nhưng cũng có thể chọn …

Xem thêm

Cách sử dụng hàm OR và IF OR trong Google Sheet

Hàm OR trong Google Sheet Hàm OR là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này trả về TRUE hoặc FALSE dựa trên hai hoặc nhiều điều kiện . sử dụng bằng cách nhập =OR. Lưu ý: Hàm OR thường được sử dụng cùng với hàm IF . =OR(logical_expression1, [logical_expression2, …]) Các điều kiện được gọi là [logical_expression1], [logical_expression2]v.v. Các điều kiện có …

Xem thêm

Sử dụng hàm MODE trong Google Sheet

Hàm MODE tìm giá trị lặp lại nhiều nhất trong Google Sheet Hàm MODE là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, được sử dụng để tìm (các) giá trị phổ biến nhất. Có hai phiên bản, được nhập MODE.SNGLhoặc MODE.MULTnhận danh sách các ô: =MODE.SNGL(value1, [value2, …]) =MODE.MULT(value1, [value2, …]) Bạn có thể chọn …

Xem thêm

Sử dụng hàm MEDIAN trong Google Sheet

Hàm MEDIAN trong Google Sheet Hàm MEDIAN là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này trả về giá trị giữa trong dữ liệu. Nó được nhập =MEDIANvà nhận được một danh sách các ô: =MEDIAN(value1, [value2, …]) Bạn có thể chọn từng ô một, nhưng cũng có thể chọn các phạm …

Xem thêm

Sử dụng hàm MAX, MIN trong Google Sheet

Hàm MAX, MIN trong Google Sheet Hàm MAX là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này tìm số lớn nhất trong một phạm vi. Sử dụng bằng cách nhập: =MAX hoặc =MIN và nhận được một danh sách các ô: =MAX(value1, [value2, …]) Bạn có thể chọn từng ô …

Xem thêm