JSON

JSONP là gì? – Ví dụ chi tiết

JSONP là một phương pháp để gửi dữ liệu JSON mà không cần lo lắng về các vấn đề tên miền chéo. JSONP không sử dụng XMLHttpRequestđối tượng. JSONP sử dụng Giới thiệu JSONP JSONP (json with padding) là một phương pháp hay còn gọi là phương tiện giao tiếp …

Xem thêm

Kết hợp giữa JSON và HTML

JSON rất có thể dễ dàng được dịch sang JavaScript. JavaScript có thể được sử dụng để tạo HTML trong các trang web của bạn. Ví dụ ta có bảng HTML như sau Tạo bảng HTML với dữ liệu nhận được dưới dạng JSON: [crayon-63da6ddf32ed2087149225/] Kết quả: Make a table …

Xem thêm

Trao đổi dữ liệu giữa JSON và PHP

Cách sử dụng phổ biến của JSON là đọc dữ liệu từ máy chủ web và hiển thị dữ liệu trong một trang web. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách trao đổi dữ liệu JSON giữa máy khách và máy chủ PHP. Tệp PHP PHP có một số hàm …

Xem thêm

Mảng trong JSON (JSON array) kèm ví dụ

Mảng trong JSON đại diện cho danh sách thứ tự các giá trị. Mảng trong JSON có thể lưu trữ nhiều giá trị. Nó có thể lưu trữ chuỗi, số, boolean hoặc đối tượng trong mảng JSON. Trong mảng JSON, các giá trị phải được phân tách bằng dấu phẩy. [] …

Xem thêm

Đối tượng trong JSON (JSON Object) kèm ví dụ

Định nghĩa đối tượng JSON Đối tượng JSON là một tập hợp các cặp name/value không theo thứ tự. Các đối tượng được đặt trong các dấu ngoặc nhọn, nó bắt đầu bằng ‘{‘ và kết thúc bằng ‘}’. Mỗi tên được theo sau bởi ‘:’ (dấu hai chấm) và …

Xem thêm

JSON.stringify là gì? Cách chuyển Javascript thành chuỗi JSON

JSON.stringify() lấy một đối tượng JavaScript và chuyển đổi nó thành một chuỗi JSON ngược lại với hàm JSON.parse(). Cách sử dụng phổ biến của JSON là trao đổi dữ liệu với máy chủ web. Khi gửi dữ liệu đến máy chủ web, dữ liệu phải là một chuỗi. Chuyển đổi một đối …

Xem thêm

Các kiểu dữ liệu trong JSON

Trong JSON, các giá trị phải là một trong các kiểu dữ liệu sau: một chuỗi (String) một số (Number) một đối tượng (JSON object) một mảng (Array) một boolean (True/false) null Giá trị JSON không được là một trong các kiểu dữ liệu sau: a function a date undefined Kiểu chuỗi …

Xem thêm

So sánh JSON và XML

Cả JSON và XML đều có thể được sử dụng để nhận dữ liệu từ máy chủ web. Các ví dụ JSON và XML sau đây đều xác định một đối tượng nhân viên, với một mảng gồm 3 nhân viên: Ví dụ về JSON: [crayon-63da6ddf3443c953748747/] Ví dụ về XML: …

Xem thêm