Home / Thủ thuật / Thủ thuật internet

Thủ thuật internet

Chia sẻ thủ thuật internet

Chatbot GPT là gì? Cách đăng ký Chat GPT

Chatbot GPT là gì? GPT (Generative Pre-trained Transformer) là một mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ được huấn luyện bởi OpenAI. Nó sử dụng một mạng neural để dự đoán kết quả tiếp theo trong một câu hoặc đoạn văn bản dựa trên nội dung đã cho. GPT được huấn …

Xem thêm