Template Powerpoint


Home / Office / Template Powerpoint / Chia sẻ bài thuyết trình Lịch sử máy tính PowerPoint

Chia sẻ bài thuyết trình Lịch sử máy tính PowerPoint

Lịch sử máy tính

Máy tính điện tử đầu tiên:

Có tên là ENIAC

Khởi công năm 1943,hoàn thàng năm 1946

ENIAC Rất lớn và rất nặng

Có bộ nhớ và hoạt động theo chương tình

Được chế tạo dựa trên nguyên lí của Phôn Nôi-man

Một vài máy tính lớn khác

Máy tính cá nhân đầu tiên

Có tên là Micral

Do ông Trương Trọng Thi và đồng nghiệp phát minh

Máy tính cá nhân IBMIBM PC/XT(1983)

Phần lớn máy tính cá nhân hiện nay được sản xuất dựa trên máy tính IBM

Một số dạng máy tính ngày nay

Máy tính lớn

Siêu máy tính

Máy tính sách tay

Download: Lịch sử máy tính.ppt