Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Code hiển thị bài viết của 1 hoặc nhiều danh mục (Category)

Code hiển thị bài viết của 1 hoặc nhiều danh mục (Category)

Đây là bài viết tổng hợp các cách hiển thị danh sách các bài viết của 1 hay nhiều danh mục:

Code 1:

Duyệt toàn bộ các danh mục, sử dụng hàm If để chọn danh mục bạn muốn lấy bài viết

Code 2: