HTML-HTML5


Home / Tài liệu CNTT / HTML-HTML5 / Code Javascript đếm ngược hiện text và tự động copy to Clipboard

Code Javascript đếm ngược hiện text và tự động copy to Clipboard

Gần đây bạn hay gặp các trang yêu cầu lấy pass giải nén file .rar yêu cầu bạn phải truy cập vào trang và đợi thời gian đếm ngược để hiển thị text (mật khẩu) để bạn copy vào giải nén file. Nếu bạn cũng muốn làm code như vậy bạn có thể tham khảo đoạn code js+html dưới đây:

Mẫu Code 1:

Xem Demo: https://smartcontractcoinlist.com/ bạn kéo xuống cuối trang.

Xem thêm:

Code Copy text to Clipboard

Tham khảo: https://www.w3schools.com/howto/howto_js_copy_clipboard.asp

Mẫu code 2:

Click mới bắt đầu đếm ngược thời gian để hiển thị mã bảo mật

Demo: https://sachvuimoi.com/

Mẫu Code 3:

Mục Lục