Javascript


Home / Tài liệu CNTT / Javascript / Code làm đồng hồ kim bằng Javascript

Code làm đồng hồ kim bằng Javascript

Dưới đây là đoạn code tạo đồng hồ kim chạy bằng Javascript:

Xem thêm: Tạo đồng hồ bấm giờ bằng Javascript

Demo: