Javascript


Home / Tài liệu CNTT / Javascript / Code tạo đồng hồ bấm giờ bằng Javascript

Code tạo đồng hồ bấm giờ bằng Javascript

Gocchiase chia sẻ các bạn code làm Đồng hồ bấm giờ bằng Javascript

1. HTML

2. CSS

3. Javascript

Xem thêm: Code tạo đồng hồ kim bằng Javascript

Demo:

00 :
00 .
000Gocchiase.net

Tham khảo: devforum.info