Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm đếm COUNT trong Google Sheet

Sử dụng hàm đếm COUNT trong Google Sheet

Hàm COUNT trong Google Sheet

Hàm COUNT là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này đếm các ô bằng số.

Nó được nhập =COUNTvà nhận được một danh sách các ô:

=COUNT(value1[value2, …])

Bạn có thể chọn từng ô một, nhưng cũng có thể chọn các phạm vi hoặc thậm chí nhiều phạm vi.

Lưu ý: Hàm COUNT chỉ đếm các ô có số, không đếm các ô có chữ. Nếu bạn muốn đếm các ô có các chữ cái thì sử dụng hàm COUNTA.

Ví dụ về hàm COUNT

Áp dụng =COUNT hàm cho phạm vi D2:D21. Đếm các ô Total Stats của Pokemon:

Sử dụng hàm COUNT, chi tiết từng bước:

  1. Chọn ôD22
  2. Loại hình=COUNT
  3. Nhấp vào lệnh COUNT

  1. Chỉ định phạm viD2:D21
  2. Nhấn Enter

Như vậy hàm =COUNTđã đếm thành công 20 ô có số.

Mục Lục