Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm COUNTA trong Google Sheet đếm số, ký tự văn bản

Sử dụng hàm COUNTA trong Google Sheet đếm số, ký tự văn bản

Hàm COUNTA trong Google Sheet

Hàm COUNTA là một hàm tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này đếm các ô có giá trị, cả chữ cái và số.

Nó được nhập =COUNTAvà nhận được một danh sách các ô:

=COUNTA(value1[value2, …])

Bạn có thể chọn từng ô một, nhưng cũng có thể chọn các phạm vi hoặc thậm chí nhiều phạm vi.

Ví dụ về hàm Counta

Áp dụng =COUNTA hàm cho phạm vi D2:D21. Đếm Pokemons theo tên của chúng, chỉ là các chữ cái:

Sử dụng hàm COUNTA, chi tiết từng bước:

  1. Chọn ôA22
  2. Loại hình=COUNTA
  3. Nhấp vào lệnh COUNTA

  1. Chỉ định phạm viA2:A21
  2. Nhấn Enter

Như vậy hàm =COUNTAđã đếm thành công 20 ô có giá trị trong phạm vi A2:A21.

Mục Lục