Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm COUNTBLANK đếm các ô trống trong Google Sheet

Sử dụng hàm COUNTBLANK đếm các ô trống trong Google Sheet

Hàm COUNTBLANK trong Google Sheet

Hàm COUNTBLANK là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này đếm các ô trống trong một phạm vi.

Nó được nhập =COUNTBLANKvà nhận được một danh sách các ô:

=COUNTBLANK(value1[value2, …])

Bạn có thể chọn từng ô một, nhưng cũng có thể chọn các phạm vi hoặc thậm chí nhiều phạm vi.

Lưu ý: Hàm COUNTBLANK rất hữu ích để tìm các ô trống trong một phạm vi.

Ví dụ về hàm Countblank

Áp dụng =COUNTBLANKhàm cho phạm vi C2:C21, để tìm các Pokemons không có Loại thứ hai:

Sử dụng Hàm COUNTBLANK, chi tiết từng bước:

  1. Chọn ôC22
  2. Loại hình=COUNTBLANK
  3. Nhấp vào lệnh COUNTBLANK

  1. Chỉ định phạm viC2:C21
  2. Nhấn Enter

Hàm COUNTBLANKđã đếm thành công 8 ô trống trong phạm vi C2:C21.

Mục Lục