Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm COUNTIF đếm có điều kiện trong Google Sheet

Sử dụng hàm COUNTIF đếm có điều kiện trong Google Sheet

Hàm COUNTIF trong Google Sheet

Hàm COUNTIF là một hàm tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này đếm các ô phù hợp với một điều kiện cụ thể .

Sử dụng hàm bằng cách nhập =COUNTIFvà có hai phần:

=COUNTIF(rangecriterion)

Điều kiện được gọi là criterion, có thể kiểm tra những thứ như:

  • Nếu một số lớn hơn một số khác>
  • Nếu một số nhỏ hơn một số khác<
  • Nếu một số hoặc văn bản bằng một cái gì đó=

Ví dụ về hàm Countif

Áp dụng COUNTIFchức năng cho phạm vi B2:B21, để đếm có bao nhiêu Pokemons thuộc các loại Fighting, Water và Grass:

Sử dụng hàm COUNTIF,chi tiết từng bước:
  1. Chọn ôG4
  2. Loại hình=COUNTIF
  3. Nhấp vào lệnh COUNTIF

  1. Chỉ định phạm vi B2:B21cho các giá trị Type 1
  2. sau đó nhập ,
  3. Chỉ định tiêu chí (ô F4, là giá trị “Fighting”)
  4. Nhấn Enter

Như vậy ta vừa sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lượng Pokemon loại Fighting.

Hàm này có thể được lặp lại đối với Pokemon loại Water và Grass, hãy so sánh chúng:

Bây giờ, chúng ta có thể thấy số lượng Pokemon loại Fighting, Water và Grass từ danh sách này:

Mục Lục