Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm COUNTIFS đếm nhiều điều kiện trong Google Sheet

Sử dụng hàm COUNTIFS đếm nhiều điều kiện trong Google Sheet

Hàm COUNTIFS trong Google Sheet

Hàm COUNTIFS là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này đếm các ô trong một phạm vi dựa trên một hoặc nhiều điều kiện đúng hoặc sai .

Nó được gõ =COUNTIFS:

=COUNTIFS(criteria_range1criterion1[criteria_range2, …][criterion2, …])

Các điều kiện được gọi là critera1, criteria2, ..và như vậy, có thể kiểm tra những thứ như:

 • Nếu một số lớn hơn một số khác>
 • Nếu một số nhỏ hơn một số khác<
 • Nếu một số hoặc văn bản bằng một cái gì đó=

… criteria_range1là criteria_range2các phạm vi mà hàm kiểm tra các điều kiện.

Ví dụ về hàm COUNTIFS

Tìm số lượng Pokemon hệ Water thế hệ (Generation) 1:

Các điều kiện là Type là “Water” và Generation là 1.

Lưu ý: Tập dữ liệu đầy đủ tiếp tục sau hàng 14, cho đến hàng 759.

Sử dụng về hàm COUNTIFS , chi tiết từng bước:

 1. Chọn ôG3
 2. Loại hình=COUNTIFS
 3. Nhấp vào lệnh COUNTIFS

 1. Chỉ định phạm vi cho cột TypeB2:B759(các giá trị Type 1)
 2. sau đó nhập dấu ,
 3. Chỉ định tiêu chí (ô E3có giá trị “Water”)
 4. nhập , để sang điều kiện khác
 5. Chỉ định phạm vi cho điều kiện thứ hai C2:C759(các giá trị Tạo)
 6. nhập ,
 7. Chỉ định tiêu chí (ô F3có giá trị “1”)
 8. Nhấn Enter

Lưu ý: Bạn có thể thêm các điều kiện khác bằng cách lặp lại các bước 7-10 trước khi nhấn enter.

Giờ đây, chức năng này sẽ đếm số lượng Pokemon hệ Water, thế hệ (Generation) 1.

Hàm này có thể được lặp lại đối với Pokemon hệ Water trong các Thế hệ (Generation) sau để so sánh chúng:

Bây giờ, chúng ta có thể thấy tổng số Pokemon hệ nước (Water) giữa các thế hệ 1-4:

Mục Lục