Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Tạo trang form đăng nhập, đăng ký (custom login page ) WordPress

Tạo trang form đăng nhập, đăng ký (custom login page ) WordPress

Dưới đây là hướng dẫn cách tạo trang đăng nhập và đăng ký tùy biến trên WordPress (custom login, register page với Ajax form).

Cách 1: Tùy biến trang đăng nhập với AJAX

Bước 1: Tạo 1 Template page chứa form – Ở Ví dụ này mình thêm form đăng ký và đăng nhập chung 1 template

Bước 2: Tạo file ajax-login-script.js trong thư mục Theme của bạn (trong ví dụ mình tạo trong thư mục tên-theme/assets/login) với nội dụng như sau:

Bước 3: Thêm đoạn code sau vào file Function.php (Bạn chú ý thay đổi đường dẫn /assets/login/ajax-login-script.js để dẫn tới file .js vừa tạo ở bước 2)

Ok. Bây giờ bạn tạo 1 trang tên login sau đó chọn template là Login template và xem kết quả nhé.

Cách 2: Sử dụng hàm wp_login_form($args)

Bước 1: Tạo form trong trang template như sau:

Bước 2: Thêm đoạn code sau vào file Function.php

 

Mục Lục