Lập trình Python


Home / Tài liệu CNTT / Lập trình Python / Download eBook Learn python 3 the hard way Pdf

Download eBook Learn python 3 the hard way Pdf

Learn Python 3 The Hard Way – A Very Simple Introduction to the Terrifyingly Beautiful World of Computers and Code Zed A. Shaw

Tác giả Zed Shaw đã hoàn thiện hệ thống tốt nhất thế giới cho việc học Python của bạn. Theo từng bước của quyển sách và bạn sẽ thành công như hàng trăm ngàn newbie khác mà Zed đã chỉ dạy. Chỉ cần bạn có sự kỷ luật, cam kết và kiên trì, tác giả sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ còn lại.

Trong quyển Learn Python 3 the Hard Way này, bạn sẽ học Python bằng cách luyện tập với 52 bài tập thủ công tinh tế. Hãy đọc chúng. Gõ lại chính xác (không xài copy – paste đâu nhá). Sửa lỗi của mình. Quan sát chương trình chạy. Và làm như thế, bạn sẽ học được cách phần mềm làm việc; 1 chương trình tốt sẽ trông ra sao; cách đọc, viết và nghĩ về code; và cách để tìm và fix lỗi bằng cách dùng các mẹo mà những lập trình viên chuyên nghiệp khác đang sử dụng. Quan trọng nhất, bạn sẽ học cách làm theo các bước vốn sẽ cần để bắt đầu viết các phần mềm Python xuất sắc của riêng bạn.

Sẽ có khó khăn lúc mới bắt đầu, nhưng dần dần bạn sẽ bắt kịp và cảm thấy thật tuyệt! Bài hướng dẫn này sẽ là phần thưởng đền đáp cho từng phút bạn đã bỏ ra. Nhanh chóng thôi bạn sẽ biết rõ về 1 trong những ngôn ngữ mạnh mẽ và phổ biến nhất thế giới và sớm trở thành 1 lập trình viên Python chuyên nghiệp.

Download: PDF

Mục lục cuốn sách (Index):

Improvements in the Python 3 Edition
The Hard Way Is Easier
Reading and Writing
Attention to Detail
Spotting Differences
Ask, Don’t Stare
Do Not Copy-Paste
Using the Included Videos
A Note on Practice and Persistence
Acknowledgments

Exercise 0 The Setup
macOS
macOS: What You Should See
Windows
Windows: What You Should See
Linux
Linux: What You Should See
Finding Things on the Internet
Warnings for Beginners
Alternative Text Editors

Exercise 1 A Good First Program
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 2 Comments and Pound Characters
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 3 Numbers and Math
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 4 Variables and Names
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 5 More Variables and Printing
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 6 Strings and Text
What You Should See
Study Drills
Break It
Common Student Questions

Exercise 7 More Printing
What You Should See
Study Drills
Break It
Common Student Questions

Exercise 8 Printing, Printing
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 9 Printing, Printing, Printing
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 10 What Was That?
What You Should See
Escape Sequences
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 11 Asking Questions
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 12 Prompting People
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 13 Parameters, Unpacking, Variables
Hold Up! Features Have Another Name
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 14 Prompting and Passing
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 15 Reading Files
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 16 Reading and Writing Files
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 17 More Files
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 18 Names, Variables, Code, Functions
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 19 Functions and Variables
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 20 Functions and Files
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 21 Functions Can Return Something
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 22 What Do You Know So Far?
What You Are Learning

Exercise 23 Strings, Bytes, and Character Encodings
Initial Research
Switches, Conventions, and Encodings
Disecting the Output
Disecting the Code
Encodings Deep Dive
Breaking It

Exercise 24 More Practice
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 25 Even More Practice
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 26 Congratulations, Take a Test!
Common Student Questions

Exercise 27 Memorizing Logic
The Truth Terms
The Truth Tables
Common Student Questions

Exercise 28 Boolean Practice
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 29 What If
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 30 Else and If
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 31 Making Decisions
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 32 Loops and Lists
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 33 While Loops
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 34 Accessing Elements of Lists
Study Drills

Exercise 35 Branches and Functions
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 36 Designing and Debugging
Rules for if-statements
Rules for Loops
Tips for Debugging
Homework

Exercise 37 Symbol Review
Keywords
Data Types
String Escape Sequences
Old Style String Formats
Operators
Reading Code
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 38 Doing Things to Lists
What You Should See
What Lists Can Do
When to Use Lists
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 39 Dictionaries, Oh Lovely Dictionaries
A Dictionary Example
What You Should See
What Dictionaries Can Do
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 40 Modules, Classes, and Objects
Modules Are Like Dictionaries
Classes Are Like Modules
Objects Are Like Import
Getting Things from Things
A First Class Example
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 41 Learning to Speak Object-Oriented
Word Drills
Phrase Drills
Combined Drills
A Reading Test
Practice English to Code
Reading More Code
Common Student Questions

Exercise 42 Is-A, Has-A, Objects, and Classes
How This Looks in Code
About class Name(object)
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 43 Basic Object-Oriented Analysis and Design
The Analysis of a Simple Game Engine
Write or Draw About the Problem
Extract Key Concepts and Research Them
Create a Class Hierarchy and Object Map for the Concepts
Code the Classes and a Test to Run Them
Repeat and Refine
Top Down versus Bottom Up
The Code for “Gothons from Planet Percal #25”
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 44 Inheritance versus Composition
What Is Inheritance?
Implicit Inheritance
Override Explicitly
Alter Before or After
All Three Combined
The Reason for super()
Using super() with __init__
Composition
When to Use Inheritance or Composition
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 45 You Make a Game
Evaluating Your Game
Function Style
Class Style
Code Style
Good Comments
Evaluate Your Game

Exercise 46 A Project Skeleton
macOS/Linux Setup
Windows 10 Setup
Creating the Skeleton Project Directory
Final Directory Structure
Testing Your Setup
Using the Skeleton
Required Quiz
Common Student Questions

Exercise 47 Automated Testing
Writing a Test Case
Testing Guidelines
What You Should See
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 48 Advanced User Input
Our Game Lexicon
Breaking Up a Sentence
Lexicon Tuples
Scanning Input
Exceptions and Numbers
A Test First Challenge
What You Should Test
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 49 Making Sentences
Match and Peek
The Sentence Grammar
A Word on Exceptions
The Parser Code
Playing with the Parser
What You Should Test
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 50 Your First Website
Installing flask
Make a Simple “Hello World” Project
What’s Going On?
Fixing Errors
Create Basic Templates
Study Drills
Common Student Questions

Exercise 51 Getting Input from a Browser
How the Web Works
How Forms Work
Creating HTML Forms
Creating a Layout Template
Writing Automated Tests for Forms
Study Drills
Breaking It

Exercise 52 The Start of Your Web Game
Refactoring the Exercise 43 Game
Creating an Engine
Your Final Exam
Common Student Questions

Next Steps
How to Learn Any Programming Language
Advice from an Old Programmer
Appendix Command Line Crash Course
Introduction: Shut Up and Shell
How to Use This Appendix
You Will Be Memorizing Things
The Setup
Do This
You Learned This
Do More
Paths, Folders, Directories (pwd)
Do This
You Learned This
Do More
If You Get Lost
Do This
You Learned This
Make a Directory (mkdir)
Do This
You Learned This
Do More
Change Directory (cd)
Do This
You Learned This
Do More
List Directory (ls)
Do This
You Learned This
Do More
Remove Directory (rmdir)
Do This
You Learned This
Do More
Moving Around (pushd, popd)
Do This
You Learned This
Do More
Making Empty Files (touch/New-Item)
Do This
You Learned This
Do More
Copy a File (cp)
Do This
You Learned This
Do More
Moving a File (mv)
Do This
You Learned This
Do More
View a File (less/more)
Do This
You Learned This
Do More
Stream a File (cat)
Do This
You Learned This
Do More
Removing a File (rm)
Do This
You Learned This
Do More
Exiting Your Terminal (exit)
Do This
You Learned This
Do More
Command Line Next Steps
Unix Bash References
PowerShell References