Excel


Home / Office / Excel / File Excel tính tiền đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/10/2022

File Excel tính tiền đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/10/2022

Để tính số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp) từ tháng 10/2022 nên Gocchiase đã soạn thảo File excel tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/10/2022.

Một số lưu ý khi sử dụng file excel tính số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/10/2022

(i) Ở trên là ví dụ về trường hợp người lao động có mức tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 97.000.000 đồng/tháng.

(ii) Quý khách chỉ cần nhập tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng vào ô màu vàng thì sẽ biết được số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại ô màu xanh.

(iii) File excel này áp dụng cho người lao động trong nước; đối với người lao động nước ngoài thì không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

(iv) NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: Áp dụng với doanh nghiệp thông thường theo điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP.

(v) NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (*): Áp dụng với doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP.

Điều 4. Mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau:

a) Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;

b) Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

Điều 5. Các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng mức đóng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Nghị định này nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;

2. Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

3. Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Download: File Excel tính tiền đóng BHXH bắt buộc từ tháng 10/2022