HTML-HTML5


Home / Tài liệu CNTT / HTML-HTML5 / Tạo trang đăng ký form qua nhiều bước (Form with Multiple Steps)

Tạo trang đăng ký form qua nhiều bước (Form with Multiple Steps)

Bạn cần tạo trang đăng ký cho phép người dùng nhập dữ liệu từng bước (Step) để tới (Next) trang/form tiếp theo hoặc quay lại trang trước đó (Previous), bước cuối cùng bạn có thể nhấn Submit để gửi form đăng đăng ký. Để làm việc này nếu sử dụng WordPress bạn có thể sử dụng Plugin Gravity Form Pro hoặc bạn có thể tham khảo đoạn code dưới đây:

Xem thêm: Tạo nút Checkbox khi Checked thì mới cho phép Next hoặc Submit

Refer: https://www.w3schools.com/howto/howto_js_form_steps.asp