Home / Tài liệu CNTT / HTML-HTML5 / Giáo trình học HTML5 từ A đến Z Pdf

Giáo trình học HTML5 từ A đến Z Pdf

Bạn muốn tự học HTML5 từ đầu thì cuốn sách giáo trình HTML5 từ a đến z là lựa chọn phù hợp cho bạn. Dưới đây là chi tiết nội dung cuốn sách và link tải PDF miễn phí.

MỤC LỤC

1. Giới thiệu giáo trình HTML5 ……………………………………………………………………………………… 3

 • (1) HTML5 tag ( Thẻ mới trong HTML5) …………………………………………………………………….. 3
 • (2) HTML5 Attribute ( thuộc tính mới trong HTML5)……………………………………………………. 3
 • (3) HTML5 Graphics (HTML5Giao diện đồ họa ) …………………………………………………………. 4
 • (4)HTML5 Media (Đa phương tiện trên HTML5)…………………………………………………………. 4
 • (5) HTML API …………………………………………………………………………………………………………… 4

2. HTML5 Tag (thẻ ) ……………………………………………………………………………………………………… 4

 • (1) Các thẻ định nghĩa nhóm nội dung ………………………………………………………………………….. 5
 • (2) Các thẻ định nghĩa nội dung cụ thể, control html ………………………………………………………. 7
 • (1) Thẻ details : ………………………………………………………………………………………………………. 7
 • (2) Thẻ datalist ……………………………………………………………………………………………………….. 8
 • (3) Thẻ dialog ………………………………………………………………………………………………………… 9
 • (4) Thẻ embed ………………………………………………………………………………………………………… 9
 • (5) Danh sách các thẻ HTML5 định nghĩa nội dung ……………………………………………………. 9
 • (3) Các thẻ đặc biệt khác …………………………………………………………………………………………… 10
 • (4) Những Tag không được HTML5 hỗ trợ …………………………………………………………………. 11

3. HTML5 Attribute ( thuộc tính HTML5) ……………………………………………………………………… 11

3.1 Attribute hỗ trợ nhập liệu …………………………………………………………………………………….. 12

3.2 Attribute hỗ trợ kiểm tra nhập liệu ………………………………………………………………………… 12

3.3Các ví dụ …………………………………………………………………………………………………………….. 13

 • (1) Form nhập liệu ………………………………………………………………………………………………… 13
 • (2) Xây dựng biểu thức chính qui (Regular) kiểm tra nhập liệu trong HTML5 …………….. 16
 • (3) Form tự động điền với Autocomplete …………………………………………………………………. 18
 • (4) Thuộc tính form ………………………………………………………………………………………………. 19

4. HTML 5 đồ họa Canvas – SVG ………………………………………………………………………………….. 20

4.1 HTML5 Canvas ………………………………………………………………………………………………….. 20

 • (1) Vẽ đường thẳng trong canvas ……………………………………………………………………………. 20
 • (2) Vẽ 1 đường tròn trong canvas :………………………………………………………………………….. 21
 • (3) Vẽ ảnh trong canvas …………………………………………………………………………………………. 23
 • (4) Di chuyển ảnh trên canvas ………………………………………………………………………………… 26
 • (5) Viết chữ lên canvas ………………………………………………………………………………………….. 27
 • (6) Vẽ đường cong bậc hai Quadratic Curve …………………………………………………………….. 28
 • (7) Vẽ đường cong Bizier Curve …………………………………………………………………………….. 30
 • (8) Vẽ đường Canvas Path ……………………………………………………………………………………… 31
 • (9) Vẽ đường tùy chỉnh (Sharp) ……………………………………………………………………………… 32
 • (10) Xây dựng thư viện lập trình OOP JavaScript hỗ trợ lập trình HTML5 ………………….. 33
 • (11) Lập trình cờ tướng bằng canvas HTML5 ………………………………………………………….. 34

4.2 HTML5 SVG ……………………………………………………………………………………………………… 47

5. HTML 5 đa phương tiện (Media) ……………………………………………………………………………….. 48

5.1 Phát Video trong HTML5 ……………………………………………………………………………………. 48

 • (1) Trình xem video mặc định ………………………………………………………………………………… 48
 • (2) Tùy chỉnh trình mở video …………………………………………………………………………………. 49

5.2 Phát nhạc trong HTML5 ………………………………………………………………………………………. 50

6. HTML5 API ……………………………………………………………………………………………………………. 50

6.1 Xác định vùng địa lý với HTML5 Geolocation ………………………………………………………. 50

 • (1) Giới thiệu về Geolocation …………………………………………………………………………………. 50
 • (2) Hàm xử lý lỗi cho Geolocaltion …………………………………………………………………………. 52
 • (3) Hiển thị vị trí người dùng lên bản đồ google maps ………………………………………………. 54

6.2. HTML5 Drag và Drop (kéo – thả trong HTML5) …………………………………………………… 55

 • (1) Kéo thả 1 chiều ……………………………………………………………………………………………….. 55
 • (2) Kéo thả 2 chiều ……………………………………………………………………………………………….. 56

6.3 HTML5 Web Storage(lưu trữ dữ liệu tại Client trong HTML5) ……………………………….. 59

 • (1) Đối tượng Web Storage ……………………………………………………………………………………. 59
 • (2) Đối tượng localStorage …………………………………………………………………………………….. 60
 • (3) Đối tượng sessionStorage …………………………………………………………………………………. 60
 • (4) Lưu trữ mảng đối tượng vào web Storage …………………………………………………………… 61

6.4 Bộ nhớ Cache cho ứng dụng trong HTML5 …………………………………………………………… 62

7. HTML5 Web Worker ……………………………………………………………………………………………….. 63

8. Tổng kết HTML5 và sự thay thế Flash, Silverlight của HTML5 ……………………………………. 65

9. Phụ lục các tag trong HTML5 ……………………………………………………………………………………. 65

Download: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *