Home / Tài liệu CNTT / Java / Giáo trình lập trình hướng đối tượng Java Pdf

Giáo trình lập trình hướng đối tượng Java Pdf

Bạn muốn học lập trình Java với phương pháp kĩ thuật hướng đối tượng (OOP) ?! Vậy thì kiếm đâu ra một tài liệu hay ho bằng ngôn ngữ Tiếng Việt phù hợp cho các bạn mới vào lập trình Java có thể tiếp cận OOP đây ?! Cuốn sách Gocchiase giới thiệu dưới đây sẽ không làm bạn thất vọng tí nào khi tác giả trình bày rất chi tiết và công phu nội dung truyền đạt kiến thức đến người đọc. Hãy download ebook ‘Lập trình Hướng đối tượng với Java‘ về máy để bắt đầu học nhé.

Mục lục
GIỚI THIỆU …………………………………………………………………..5
Chương 1. MỞ ĐẦU ……………………………………………………7
1.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN ………………………………………… 12
1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ LỚP………………………………………… 13
1.3. CÁC NGUYÊN TẮC TRỤ CỘT ………………………….. 15
Chương 2. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA ………………. 20
2.1. ĐẶC TÍNH CỦA JAVA ………………………………………. 20
2.1.1. Máy ảo Java – Java Virtual Machine …………… 21
2.1.2. Các nền tảng Java ……………………………………… 23
2.1.3. Môi trường lập trình Java ………………………….. 23
2.1.4. Cấu trúc mã nguồn Java ……………………………. 24
2.1.5. Chương trình Java đầu tiên ……………………….. 25
2.2. BIẾN ………………………………………………………………….. 27
2.3. CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN……………………………….. 28
2.3.1. Phép gán …………………………………………………… 28
2.3.2. Các phép toán số học…………………………………. 28
2.3.3. Các phép toán khác …………………………………… 29
2.3.4. Độ ưu tiên của các phép toán …………………….. 30
2.4. CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN ………………………….. 30
2.4.1. Các cấu trúc rẽ nhánh………………………………… 31
2.4.2. Các cấu trúc lặp ………………………………………… 37
2.4.3. Biểu thức điều kiện trong các cấu trúc điều khiển 43
Chương 3. LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG ……………………………… 48
3.1. TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG ………………………. 49
3.2. TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG …………….. 51
Chương 4. BIẾN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU …………………. 57
4.1. BIẾN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN …………….. 58
4.2. THAM CHIẾU ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỐI TƯỢNG …… 59
4.3. PHÉP GÁN ………………………………………………………… 62
4.4. CÁC PHÉP SO SÁNH ………………………………………… 63
2
4.5. MẢNG ………………………………………………………………. 64
Chương 5. HÀNH VI CỦA ĐỐI TƯỢNG ………………….. 70
5.1. PHƯƠNG THỨC VÀ TRẠNG THÁI ĐỐI TƯỢNG70
5.2. TRUYỀN THAM SỐ VÀ GIÁ TRỊ TRẢ VỀ ………….. 71
5.3. CƠ CHẾ TRUYỀN BẰNG GIÁ TRỊ …………………….. 73
5.4. ĐÓNG GÓI VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC TRUY NHẬP 75
5.5. KHAI BÁO VÀ KHỞI TẠO BIẾN THỰC THỂ…….. 79
5.6. BIẾN THỰC THỂ VÀ BIẾN ĐỊA PHƯƠNG ……….. 80
Chương 6. SỬ DỤNG THƯ VIỆN JAVA ……………………. 85
6.1. ArrayList …………………………………………………………… 85
6.2. SỬ DỤNG JAVA API …………………………………………. 87
6.3. MỘT SỐ LỚP THÔNG DỤNG TRONG API ……….. 88
6.3.1. Math …………………………………………………………. 88
6.3.2. Các lớp bọc ngoài kiểu dữ liệu cơ bản ………… 89
6.3.3. Các lớp biểu diễn xâu kí tự ………………………… 90
6.4. TRÒ CHƠI BẮN TÀU ………………………………………… 91
Chương 7. THỪA KẾ VÀ ĐA HÌNH ……………………….. 103
7.1. QUAN HỆ THỪA KẾ ………………………………………. 103
7.2. THIẾT KẾ CÂY THỪA KẾ ……………………………….. 104
7.3. CÀI ĐÈ – PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC GỌI? … 107
7.4. CÁC QUAN HỆ IS-A VÀ HAS-A ……………………… 108
7.5. KHI NÀO NÊN DÙNG QUAN HỆ THỪA KẾ?…. 110
7.6. LỢI ÍCH CỦA QUAN HỆ THỪA KẾ ………………… 110
7.7. ĐA HÌNH ………………………………………………………… 111
7.8. GỌI PHIÊN BẢN PHƯƠNG THỨC CỦA LỚP CHA114
7.9. CÁC QUY TẮC CHO VIỆC CÀI ĐÈ ………………….. 115
7.10. CHỒNG PHƯƠNG THỨC ……………………………… 116
7.11. CÁC MỨC TRUY NHẬP ………………………………… 117
Chương 8. LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ INTERFACE …….. 124
8.1. MỘT SỐ LỚP KHÔNG NÊN TẠO THỰC THỂ …. 124
8.2. LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ LỚP CỤ THỂ …………….. 126
3
8.3. PHƯƠNG THỨC TRỪU TƯỢNG …………………….. 127
8.4. VÍ DỤ VỀ ĐA HÌNH ………………………………………… 127
8.5. LỚP Object ………………………………………………………. 131
8.6. ĐỔI KIỂU – KHI ĐỐI TƯỢNG MẤT HÀNH VI CỦA MÌNH 132
8.7. ĐA THỪA KẾ VÀ VẤN ĐỀ HÌNH THOI………….. 135
8.8. INTERFACE …………………………………………………….. 137
Chương 9. VÒNG ĐỜI CỦA ĐỐI TƯỢNG ………………. 143
9.1. BỘ NHỚ STACK VÀ BỘ NHỚ HEAP ………………. 143
9.2. KHỞI TẠO ĐỐI TƯỢNG …………………………………. 145
9.3. HÀM KHỞI TẠO VÀ VẤN ĐỀ THỪA KẾ ………… 149
9.3.1. Gọi hàm khởi tạo của lớp cha …………………… 150
9.3.2. Truyền đối số cho hàm khởi tạo lớp cha …… 152
9.4. HÀM KHỞI TẠO CHỒNG NHAU …………………… 153
9.5. TẠO BẢN SAO CỦA ĐỐI TƯỢNG ………………….. 154
9.6. CUỘC ĐỜI CỦA ĐỐI TƯỢNG…………………………. 159
Chương 10. THÀNH VIÊN LỚP VÀ THÀNH VIÊN THỰC THỂ 164
10.1. BIẾN CỦA LỚP ……………………………………………… 164
10.2. PHƯƠNG THỨC CỦA LỚP …………………………… 165
10.3. GIỚI HẠN CỦA PHƯƠNG THỨC LỚP …………. 167
10.4. KHỞI TẠO BIẾN LỚP ……………………………………. 169
10.5. MẪU THIẾT KẾ SINGLETON ………………………… 170
10.6. THÀNH VIÊN BẤT BIẾN – final …………………….. 171
Chương 11. NGOẠI LỆ …………………………………………… 174
11.1. NGOẠI LỆ LÀ GÌ? ………………………………………….. 175
11.1.1. Tình huống sự cố …………………………………… 175
11.1.2. Xử lý ngoại lệ ………………………………………… 177
11.1.3. Ngoại lệ là đối tượng ……………………………… 178
11.2. KHỐI try/catch ……………………………………………….. 179
11.2.1. Bắt nhiều ngoại lệ ………………………………….. 179
11.2.2. Hoạt động của khối try/catch …………………. 180
11.2.3. Khối finally – những việc dù thế nào cũng phải làm 182
4
11.2.4. Thứ tự cho các khối catch ………………………. 183
11.3. NÉM NGOẠI LỆ …………………………………………….. 184
11.4. NÉ NGOẠI LỆ ……………………………………………….. 185
11.5. NGOẠI LỆ ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ KHÔNG ĐƯỢC KIỂM TRA 189
11.6. ĐỊNH NGHĨA KIỂU NGOẠI LỆ MỚI …………….. 190
11.7. NGOẠI LỆ VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC CÀI ĐÈ . 191
Chương 12. CHUỖI HÓA ĐỐI TƯỢNG VÀ VÀO RA FILE 196
12.1. QUY TRÌNH GHI ĐỐI TƯỢNG………………………. 197
12.2. CHUỖI HÓA ĐỐI TƯỢNG …………………………….. 199
12.3. KHÔI PHỤC ĐỐI TƯỢNG ……………………………… 202
12.4. GHI CHUỖI KÍ TỰ RA TỆP VĂN BẢN …………… 205
12.4.1. Lớp File …………………………………………………. 206
12.4.2. Bộ nhớ đệm …………………………………………… 207
12.5. ĐỌC TỆP VĂN BẢN ………………………………………. 207
12.6. CÁC DÒNG VÀO/RA TRONG Java API …………. 209
Chương 13. LẬP TRÌNH TỔNG QUÁT VÀ CÁC LỚP COLLECTION 215
13.1. LỚP TỔNG QUÁT …………………………………………. 217
13.2. PHƯƠNG THỨC TỔNG QUÁT ……………………… 219
13.3. CÁC CẤU TRÚC DỮ LIỆU TỔNG QUÁT TRONG JAVA API 220
13.4. ITERATOR VÀ VÒNG LẶP FOR EACH …………. 222
13.5. SO SÁNH NỘI DUNG ĐỐI TƯỢNG ………………. 224
13.5.1. So sánh bằng …………………………………………. 224
13.5.2. So sánh lớn hơn/nhỏ hơn ……………………….. 226
13.6. KÍ TỰ ĐẠI DIỆN TRONG KHAI BÁO THAM SỐ KIỂU 228
Phụ lục A. DỊCH CHƯƠNG TRÌNH BẰNG JDK ………. 233
Phụ lục B. PACKAGE – TỔ CHỨC GÓI CỦA JAVA …. 236
Phụ lục C. BẢNG THUẬT NGỮ ANH-VIỆT …………….. 239
Tài liệu tham khảo ……………………………………………………… 241

Downloaf: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *