Excel


Home / Office / Excel / Giáo trình Microsoft Office 2013, 2016 PDF – Tự học Word, Excel

Giáo trình Microsoft Office 2013, 2016 PDF – Tự học Word, Excel

Chia sẻ tài liệu giáo trình Microsoft office 2010, 2013, 2016 giúp bạn tự học word, excel 2010, 2013, 2016 từ cơ bản đến nâng cao kèm bài tập thực hành, ngoài ra đây giống như tài liệu tin học văn phòng giúp bạn tự học các kiến thức về Dịch vụ Email, Dịch vụ Office Online, Dịch vụ chia sẽ thông tin trực tuyến, Dịch vụ Online Calendar, Google Form bạn có thể tải, download về máy miễn phí.

MỤC LỤC
1. MICROSOFT WORD (NC)
1.1. Chia Sẻ Và Bảo Quản Dữ Liệu
1.1.1. Cấu Hình Tùy Chọn Trong Word
1.1.2. Thiết Lập Chế Độ Bảo Vệ Tài Liệu
1.1.3. Thiết Lập Kiểu Mẫu Cho Tài Liệu
1.2. Định Dạng Dữ Liệu
1.2.1. Thiết lập font chữ và đoạn văn nâng cao
1.2.2. Chia cột cho đoạn văn bản
1.2.3. Công thức toán học
1.2.4. Tạo bảng biểu và biểu đồ
1.2.5. Cách xây dựng nội dung tái sử dụng trong tài liệu
1.2.6. Sử dụng hộp văn bản liên kết và chọn lựa
1.3. Theo Dõi Và Tham Khảo Tài Liệu
1.3.1. Kiểm tra, so sánh, và kết hợp tài liệu
1.3.2. Tạo một trang tài liệu tham khảo
1.3.3. Tạo bảng tác giả trong tài liệu
1.3.4. Tạo bảng chỉ mục cho tài liệu
1.4. Thực Hiện Chức Năng Trộn Thư
1.4.1. Thiết lập chức năng trộn thư
1.4.2. Thực hiện chức năng trộn thư
1.4.3. Tạo một thư trộn sử dụng từ danh sách ngoài
1.4.4. Tạo nhãn và bao thư
1.5. Quản lý Macros và Forms
1.5.1. Thiết lập và thao tác với macros
1.5.2. Thiết lập và thao tác với các lựa chọn trong macros
1.5.3. Tạo forms
1.5.4. Thao tác với forms
2. MICROSOFT EXCEL (NC)
2.1. Chia Sẻ Và Bảo Quản Tài Liệu
2.1.1. Thiết lập và lựa chọn hiệu chỉnh dữ liệu
2.1.2. Thiết lập bảo mật và chia sẻ tài liệu
2.1.3. Chia sẻ và Bảo quản tài liệu
2.2. Thao Tác Với Công Thức Và Hàm
2.2.1. Kiểm tra công thức
2.2.2. Định dạng có điều kiện ( Conditionnal Formatting )
2.2.3. Thao tác lựa chọn cho công thức
2.2.4. Công thức thống kê
2.2.5. Công thức mảng
2.2.6. Sử dụng các hàm xây dựng sẵn
2.2.7. Các hàm về chuỗi
2.2.8. Các hàm ngày và giờ (Date & Time)
2.2.9. Các hàm tìm kiếm (Lookup & Reference)
2.2.10. Các hàm thông tin (ISfunction)
2.2.11. Các hàm Cơ sở dữ liệu
2.2.12. Các lệnh xử lý dữ liệu
2.3. Trình diễn dữ liệu
2.3.1. Thao tác với PivotTables
2.3.2. Thống kê bằng chức năng Consolidate
2.3.3. Thao tác với PivotCharts
2.3.4. Biểu đồ nâng cao
2.3.5. Tính năng Sparkline
2.3.6. Phân tích độ nhạy ( What – If Analysis )
2.3.7. Sử dụng dữ liệu liên kết ngoài
2.4. Làm Việc Với Macros Và Forms
2.4.1. Tạo và thực hiện macros
2.4.2. Thao tác với form controls
3. SỬ DỤNG INTERNET
3.1. Giới thiệu Internet
3.2. Một số khái niệm
3.3. Các dịch vụ thông dụng trên Internet
3.4. Trình duyệt web
3.4.1. Các trình duyệt thông dụng
3.4.2. Sử dụng trình duyệt
3.5. Tìm kiếm thông tin trên Internet
3.6. Dịch vụ Email
3.7. Dịch vụ Office Online
3.8. Dịch vụ chia sẽ thông tin trực tuyến
3.9. Dịch vụ Online Calendar
3.10. Google Form
4. AN TOÀN THÔNG TIN
BÀI TẬP