Giáo Trình


Home / Tài liệu CNTT / Giáo Trình / eBook Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++ pdf

eBook Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++ pdf

Cuốn sách “Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++ʺ do TS. Nguyễn Ngọc Cương (Trưởng khoa Toán tin, Học viện An ninh Nhân dân) làm chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương:
  • + Chương 1: Giới thiệu C/C++.
  • + Chương 2: Sử dụng các phép toán của C/C++.
  • + Chương 3: Sử dụng các lệnh của C/C++.
  • + Chương 4: Mảng và con trỏ.
  • + Chương 5: Cấu trúc và vào/ra tệp.
  • + Chương 6: Kỹ thuật đồ họa trong C/C++.
  • + Chương 7: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng.

Download: PDF