Home / Tài liệu CNTT / PHP / Giáo trình PHP & MySQL Tiếng Việt của ĐH KHTN PDF

Giáo trình PHP & MySQL Tiếng Việt của ĐH KHTN PDF

Tên tài liệu : Tài liệu Giáo trình Lập Trình PHP 4 Modules – TTTH ĐH KHTN HCM
Tác giả : Trung tâm tin học ĐH KHTN
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF

Mục lục:

Module 1
Bài 1 Tổng quan …………………………………………………………… 2
Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở …………………………………………. 12
Bài 3 Xây dựng phương thức(hàm) và xử lý lỗi ………………. 22
Bài 4 Sử dụng hàm của PHP …………………………………………. 37
Bài 5 Xử lý tập tin ………………………………………………………. 44
Bài 6 Mảng cơ bản ……………………………………………………… 55
Bài 7 Lập trình hướng đối tượng cơ bản ……………………….. 65
Bài 8 Form và các điều khiển cơ sở ………………………………. 81
Bài 9 Sử dụng dịch vụ …………………………………………………. 9

Module 2
Bài 1 Form và các điều khiển cơ sở ………………………………… 2
Bài 2 Javascript căn bản………………………………………………. 13
Bài 3 Kết hợp PHP và JavaScript …………………………………… 29
Bài 4 Lập trình hướng đối tượng nâng cao …………………….. 37
Bài 5 XML ………………………………………………………………….. 50
Bài 6 XML – DOM ……………………………………………………….. 65
Bài 7 Tích hợp mã PHP ……………………………………………….. 74
Bài 8 SESSION – COOKIE ………………………………………………. 85
Bài 9 Hoàn chỉnh website ……………………………………………. 95

Module 3
Bài 1 Tổng quan CSDL MYSQL ……………………………………….. 2
Bài 2 Truy vấn trong CSDL MySQL – SELECT ……………………. 24
Bài 3 Truy vấn trong CSDL MySQL – Truy vấn con & Cập nhập dữ liệu ….. 42
Bài 4 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 1 ………………. 57
Bài 5 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 2 ………………. 69
Bài 6 Hiển thị dữ liệu trên trang Web …………………………… 80
Bài 7 PHP Email & Secure Email …………………………………… 88
Bài 8 Smarty – Template Engine 1 ………………………………… 96
Bài 9 Smarty – Template Engine 2 ………………………………. 110
Bài 10 Xây dựng Web Service …………………………………….. 123

Module 4
Bài 1: Mô hình MVC ……………………………………………………… 2
Bài 2 Model ………………………………………………………………. 16
Bài 3 View …………………………………………………………………. 28
Bài 4 Controller………………………………………………………….. 35
Bài 5 Ajax 1 ……………………………………………………………….. 42
Bài 6 Ajax 2 ……………………………………………………………….. 64
Bài 7 Jquery ………………………………………………………………. 73
Bài 8 Giỏ hàng (Shoppping Cart) ………………………………….. 87
Bài 9 Hoàn chỉnh ứng dụng …………………………………………. 97

Download: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *