Lập trình Python


Home / Tài liệu CNTT / Lập trình Python / Giáo trình Python cơ bản tiếng Việt Pdf (Đỗ Thanh Nghị)

Giáo trình Python cơ bản tiếng Việt Pdf (Đỗ Thanh Nghị)

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Python cơ bản tiếng Việt
Đỗ Thanh Nghị

Nội dung

  • Giới thiệu
  • Lập trình căn bản
  • Các kiểu dữ liệu phức
  • Lập trình hướng đối tượng
  • Vào/ra, ngoại lệ
  • Lập trình mạng
  • Lập trình Web
  • Python-MySQL
  • Giao diện GUI
  • Vẽ đồ thị

Download: PDF