Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Cách sử dụng hàm AND và IF AND trong Google Sheet

Cách sử dụng hàm AND và IF AND trong Google Sheet

Hàm AND trong Google Sheet

Hàm AND là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này trả về TRUE hoặc FALSE dựa trên hai hoặc nhiều điều kiện .

Cách sử dụng bằng cách nhập: =ANDvà có hai điều kiện trở lên.

=AND([logical_expression1][logical_expression2, …])

Các điều kiện được gọi là [logical_expression1][logical_expression2]v.v.

Các điều kiện có thể kiểm tra những thứ như:

 • Nếu một số lớn hơn một số khác>
 • Nếu một số nhỏ hơn một số khác<
 • Nếu một số hoặc văn bản bằng một cái gì đó=

Lưu ý: Hàm AND thường được sử dụng cùng với hàm IF .

Ví dụ về hàm AND

Kiểm tra xem loại Pokemon có lửa  có tốc độ lớn hơn 70 hay không:

Hàm trả về “TRUE” hoặc “FALSE”.

Ví dụ về hàm AND , từng bước sử dụng:

 1. Chọn ôD2
 2. Nhập=AND
 3. Nhấp vào lệnh AND

 1. Chỉ định điều kiện đầu tiênB2="Fire"
 2. Loại hình,
 3. Chỉ định điều kiện thứ haiC2>70
 4. Nhấn Enter

Lưu ý: Bạn có thể thêm các điều kiện khác bằng cách lặp lại các bước 5-6 trước khi nhấn enter.

Vì giá trị trong ô B2không phải là “Kích hoạt” nên điều kiện đầu tiên là FALSE .

Vì giá trị trong ô C2nhỏ hơn 70 nên điều kiện thứ hai cũng là FALSE .

Tất cả các điều kiện cần phải TRUE để hàm AND trả về giá trị TRUE .

Lưu ý: Giá trị văn bản cần phải nằm trong dấu ngoặc kép: “”

Để tự động điền lệnh tính cho các ô còn lại bạn chỉ việc chọn ô vừa nhập lệnh sau đó đưa chuột tới góc dưới bên phải khi con trỏ chuột hiện dấu + bạn giữ chuột trái và kéo xuống dưới là lệnh tự động nhập cho các ô còn lại:

Bây giờ, mỗi hàng có một kiểm tra cho Type=Fire Speed lớn hơn 70:

Chỉ có Charmeleon và Charizard đều có cột Type là Fire và Speed lớn hơn 70, vì vậy hàm trả về “TRUE”.

Hàm IF AND

Kết hợp hàm AND với hàm IF cho phép bạn kiểm tra nhiều điều kiện cho hàm IF:

Lưu ý: Hàm IF cho phép bạn chỉ định các giá trị trả về.

Hàm IF được nhập =IFvà có 3 phần:

=IF(logical_expressionvalue_if_truevalue_if_false)

Hàm AND thay thế cho logical_testđiều kiện.

Ở đây, hàm IF trả về “Có” hoặc “Không”.

Ví dụ hàm IF AND

Ví dụ hàm AND làm điều kiện cho hàm IF , từng bước:

 1. Chọn ôC2
 2. Loại hình=IF
 3. Nhấp vào lệnh IF

 1. Nhập AND
 2. Nhấp vào lệnh AND

 1. Chỉ định điều kiện đầu tiênB2="Fire"
 2. Sử dụng dấu, để ngăn cách các điều kiện
 3. Chỉ định điều kiện thứ haiC2>70
 4. Nhập ), để kết thúc điều kiện
 5. Chỉ định giá trị "Yes"khi cả hai điều kiện đều ĐÚNG
 6. Nhập ,
 7. Chỉ định giá trị "No"khi một trong hai hoặc cả hai điều kiện là FALSE
 8. Nhập ) để đóng lệnh và nhấn enter

Để tự động điền lệnh tính cho các ô còn lại bạn chỉ việc chọn ô vừa nhập lệnh sau đó đưa chuột tới góc dưới bên phải khi con trỏ chuột hiện dấu + bạn giữ chuột trái và kéo xuống dưới là lệnh tự động nhập cho các ô còn lại:

Bây giờ mỗi hàng có một kiểm tra cho cả loại Fire và Speed lớn hơn 70:

Chỉ có Charmeleon và Charizard đều có loại Lửa và tốc độ lớn hơn 70, vì vậy hàm trả về “Yes”.

Mục Lục