Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Cách sử dụng hàm AVERAGE tính trung bình cộng trong Google Sheet

Cách sử dụng hàm AVERAGE tính trung bình cộng trong Google Sheet

Hàm AVERAGE trong Google Sheet

Hàm AVERAGE là một hàm được tạo sẵn trong Google Sheet, hàm này tính giá trị trung bình (trung bình số học).

Nó được gõ =AVERAGEvà nhận được một danh sách các ô:

=AVERAGE(value1[value2, …])

Bạn có thể chọn từng ô một, nhưng cũng có thể chọn các phạm vi hoặc thậm chí nhiều phạm vi.

Nó cộng tất cả các giá trị ô và chia tổng đó cho tổng số giá trị.

Thí dụ:

The average of the values (2, 3, 4) is 3.
There are 3 values in total
The sum of the values is (2 + 3 + 4 = 9)
(9 / 3 = 3)
The average is 3

Lưu ý: Có nhiều loại giá trị trung bình. Loại giá trị trung bình phổ biến nhất là giá trị trung bình cộng.

Lưu ý: Hàm AVERAGE bỏ qua các ô có văn bản.

Ví dụ về hàm AVERAGE

Hãy xem một ví dụ mà chúng tôi giúp các huấn luyện viên Pokemon tính toán trung bình của Pokeball trên mỗi huấn luyện viên.

Cách sử dụng hàm =AVERAGE, chi tiết từng bước:

  1. Chọn ôF2
  2. Loại hình=AVERAGE
  3. Nhấp vào lệnh AVERAGE

Google Sheet thường sẽ đưa ra các đề xuất về cách hoàn thành chức năng của bạn dựa trên dữ liệu trong bảng tính.

Trong trường hợp này, gợi ý chính xác là những gì chúng ta đang tìm kiếm, phạm vi B2:E2.

Nhấp vào gợi ý, nhấn enter để hoàn tất!

Để tự động điền lệnh tính cho các ô còn lại bạn chỉ việc chọn ô vừa nhập lệnh sau đó đưa chuột tới góc dưới bên phải khi con trỏ chuột hiện dấu + bạn giữ chuột trái và kéo xuống dưới là lệnh tự động nhập cho các ô còn lại:

Làm tốt lắm! Bạn đã tính thành công giá trị trung bình bằng cách sử dụng hàm AVERAGE .

Một vi dụ khác

Những gợi ý thường rất hữu ích để thực hiện công việc một cách nhanh chóng, nhưng không phải lúc nào cũng gợi ý chính xác những gì chúng ta muốn.

Hãy xem một ví dụ tương tự, trong đó các nhà huấn luyện Pokeon có một vật phẩm khác trong kho của họ:

Cách sử dụng =AVERAGEchức năng, từng bước:

  1. Chọn ôE2
  2. Loại hình=AVERAGE
  3. Nhấp vào lệnh AVERAGE

  1. Chỉ định ô B2cho Pokeballs
  2. Loại hình,
  3. Chỉ định phạm vi D2:F2cho phần còn lại của Pokeballs
  4. Nhấn Enter

Bây giờ, hàm sẽ tính giá trị trung bình của ô B2cùng với phạm vi D2:F2.

Để tự động điền lệnh tính cho các ô còn lại bạn chỉ việc chọn ô vừa nhập lệnh sau đó đưa chuột tới góc dưới bên phải khi con trỏ chuột hiện dấu + bạn giữ chuột trái và kéo xuống dưới là lệnh tự động nhập cho các ô còn lại:

Bây giờ, chúng ta có thể thấy số lượng Pokeball trung bình cho mỗi người huấn luyện:

Mục Lục