Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm AVERAGEIF tính trung bình cộng có điều kiện Google Sheet

Sử dụng hàm AVERAGEIF tính trung bình cộng có điều kiện Google Sheet

Hàm AVERAGEIF trong Google Sheet

Hàm AVERAGEIF là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này tính giá trị trung bình của một phạm vi dựa trên điều kiện đúng hoặc sai .

Nó được đánh máy =AVERAGEIFvà có ba phần:

=AVERAGEIF(criteria_rangecriterion[average_range])

Điều kiện được gọi là criterion, có thể kiểm tra những thứ như:

 • Nếu một số lớn hơn một số khác>
 • Nếu một số nhỏ hơn một số khác<
 • Nếu một số hoặc văn bản bằng một cái gì đó=

Phạm [average_range]vi mà hàm tính giá trị trung bình.

Lưu ý: Đây [average_range]là tùy chọn.

Nếu không được chỉ định, hàm sẽ tính giá trị trung bình của cùng một phạm vi với điều kiện.

Ví dụ về hàm AVERAGEIF

Tìm tốc độ trung bình của Pokemon có Type là Grass:

Điều kiện là Type là “Grass”.

Sử dụng hàm AVERAGEIF, chi tiết từng bước:

 1. Chọn ôF3
 2. Nhập=AVERAGEIF
 3. Nhấp vào lệnh AVERAGEIF

 1. Chỉ định phạm vi cho điều kiện B2:B10(các giá trị Loại 1)
 2. nhập ,
 3. Chỉ định tiêu chí (ô E3có giá trị “Grass”)
 4. nhập,
 5. Chỉ định phạm vi cho mức trung bình C2:C10(các giá trị Speed)
 6. Nhấn Enter

Giờ đây, chức năng sẽ tính toán giá trị tốc độ trung bình của Pokemon loại Grass: Bulbasaur, Ivysaur và Venusaur.

Chức năng này có thể được lặp lại đối với Pokemon loại Fire và Water để so sánh chúng:

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng hàm điền cho các hàng khác, nhưng hãy đảm bảo sử dụng tham chiếu tuyệt đối cho các phạm vi.

Bây giờ, chúng ta có thể thấy các giá trị tốc độ trung bình của từng loại:

Mục Lục