Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Hàm đếm các phần tử có trong nội dung bài viết WordPress

Hàm đếm các phần tử có trong nội dung bài viết WordPress

Vì một lý do nào đó bạn muốn đếm các phần tử hay các ký tự có trong bài viết Content như thẻ h1, h2, h3, p,… Vậy bạn có thể tham khảo đoạn code sau:

Đây là ví dụ mình đếm nếu nội dung có chứa thẻ h2 và h3 lớn hơn 4 thì cho hiển thị sidebar

Xem thêm: Hàm khởi tạo và hiển thị Sidebar

Tham khảo thêm tại: //Hướng dẫn đếm phần từ h2 có trong nội dung: https://stackoverflow.com/questions/48450253/wordpress-check-how-many-elements-are-in-a-post // https://stackoverflow.com/questions/32007841/wordpress-how-can-i-get-the-full-content-of-a-post-with-the-html-tags-unstri/32024022#32024022