Excel


Home / Office / Excel / Hàm FIND trong Excel – Cách sử dụng hàm FIND trong Excel

Hàm FIND trong Excel – Cách sử dụng hàm FIND trong Excel

Bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm FIND trong Excel và cách sử dụng hàm FIND trong Excel.

Hàm FIND:
Hàm FIND trong Excel được sử dụng để tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi số, trong một văn bản chứa chuổi số đó.

Cú pháp hàm FIND:
=FIND(find_text, within_text, [start_num])

Chúng ta có thể hiểu như sau:
=FIND (chuỗi văn bản cần tìm,chuỗi văn bản chứa chuỗi cần tìm,vị trí bắt đầu tìm trong within_text)

Chú thích:
– Find_text là tham số bắt buộc. Chuỗi văn bản mà bạn muốn tìm.
– Within_text là tham số bắt buộc. Văn bản có chứa chuỗi văn bản mà bạn muốn tìm.
– Start_num Là vị trí tùy chọn. Chỉ rõ ký tự bắt đầu tìm tại đó. Ký tự thứ nhất của within_text là ký tự số 1. Nếu bạn bỏ qua start_num, thì nó được giả định là 1.

Ghi chú:
– Hàm FIND có phân biệt chữ hoa, chữ thường và không cho phép dùng ký tự đại diện. Nếu cần thiết phân biệt chữ hoa, chữ thường và dùng ký tự đại diện các bạn nên dùng hàm SEARCH hoặc SEARCHB.
– Nếu chuỗi văn bản con cần tìm là văn bản trống “” thì hàm FIND sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên trong within_text (là vị trí của start_num hoặc là 1 nếu start_num được bỏ qua).
– Nếu chuỗi văn bản con cần tìm (find_text) không xuất hiện trong văn bản tìm (within_text) hàm FIND sẽ trả về giá trị lỗi.
– Nếu start_num nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn độ dài của within_text thì hàm FIND trả về giá trị lỗi.
– Sử dụng start_num để bỏ qua một số lượng ký tự được xác định không cần tìm. Hàm FIND luôn trả về số của các ký tự tính từ đầu của within_text, đếm tất cả các ký tự mà các bạn bỏ qua khi sử dụng start_num lớn hơn 1.

Cách sử dụng hàm FIND trong Excel:
Để hiểu hơn về cách sử dụng hàm FIND chúng ta cần đi qua các ví dụ sau.

Ví dụ 1: Chúng ta có bảng tính. Yêu cầu tìm vị trí chữ “T” trong chữ Vũ Thị THU.

Chúng ta có công thức : =FIND(“T”,A4)

Chúng ta có bảng tính. Yêu cầu tìm vị trí của chữ “a” tính từ vị trí thứ 5.

Chúng ta có công thức : =FIND(“a”,A5,5)

Ví dụ 2: Đây là ví dụ nâng cao về hàm FIND, trong đó hàm FIND sẽ kết hợp với 1 hàm khác trong Excel để thực hiện tính toán.

Chúng ta có bảng Excel sản phẩm. Ở cột Mã SP có chuỗi chứ ký tự trước dấu “#” là tên sản phẩm, còn chuỗi ký tự sau dấu “#” là số seri sản phẩm.

Yêu cầu lấy tên sản phẩm và số seri từ cột Mã SP.

Tên sản phẩm là số chuỗi ký tự ở trước dấu “#”. Ở đây chúng ta sử dụng kết hợp hàm LEFT với hàm FIND để tính.

Chúng ta có công thức: =LEFT(B4,FIND(“#”,B4,1)-1)

Giải thích công thức:
Lấy những ký đằng trước dấu “#”.
FIND(“#”,B4) –> Sẽ trả về vị trí dấu “#” là 6
FIND(“#”,B4) -1 –> sẽ trả về kết quả là 5

Số Seri sản phẩm là số chuỗi ký tự ở phía sau dấu “#”. Ở đây chúng ta sử dụng kết hợp hàm RIGHT với hàm FIND và hàm LEN để tính.

Chúng ta có công thức: =RIGHT(B4,LEN(B4)-FIND(“#”,B4))

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã hiểu hơn về hàm FIND và cách sử dụng hàm FIND kết hợp với các hàm khác trong Excel. Hy vọng với bài viết trên sẽ hữu ích với mọi người đang học, làm việc với Excel.
Chúc các bạn thành công.