Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Hiển thị tên và ảnh danh mục (Category) của bài viết wordpress với ACF

Hiển thị tên và ảnh danh mục (Category) của bài viết wordpress với ACF

Bạn muốn hiển thị danh mục và hình ảnh của danh mục trong bài viết. Vậy mời bạn đọc bài hướng dẫn dưới đây.

Đây là đoạn code hiển thị danh mục của bài viết.

Bạn có thể sử dụng lệnh: var_dump($categories) để xem các giá trị trả về từ đó có thể lấy các giá trị mà bạn muốn.

Ví dụ:

Vì mình muốn hiển thị bài viết thuộc mỗi danh mục sẽ hiển thị tên danh mục và hình ảnh riêng của dạnh mục ấy. Vì vậy ở đây mình có sử dụng thêm plugin Advanced Custom Fields (ACF) để tạo thêm trường nhập link ảnh cho danh mục.

Để lấy trường từ category bạn dử dụng lệnh sau:

Ngoài ra bạn có thể xem thêm hướng dẫn tại đây: https://www.advancedcustomfields.com/resources/get_fields/

Từ đó mình có đoạn code hiển thị danh mục và link ảnh của danh mục trong bài viết như sau:

Đây là kết quả của đoạn code trên:

Ví dụ 2:

Tạo trường ảnh cho Category với Plugin ACF – Thêm trường kiểu Image -> Chọn Return FormatImage Array

Ta có đoạn code tự động lấy link ảnh làm background trong css, id, tên danh mục và tiêu đề bài viết của từng Category như sau:

Đoạn code này tự động viết CSS chọn ảnh background cho từng Category

Kết quả: