CSS-CSS3


Home / Tài liệu CNTT / CSS-CSS3 / Html, CSS, JS tạo menu 3 cấp, có trạng thái hover đẹp đơn giản

Html, CSS, JS tạo menu 3 cấp, có trạng thái hover đẹp đơn giản

Bạn đang muốn tạo menu 2 cấp hay 3 cấp với trạng thái hover có thể thay đổi màu chữ, màu nền, và kèm hình ảnh trong menu vậy mời bạn tham khảo đoạn code dưới đây:

Demo: https://trinhhai.w3spaces.com/menu-3cap.html