Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm IF trong Google Sheet

Sử dụng hàm IF trong Google Sheet

Hàm IF trong Google Sheet

Hàm IF là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này trả về các giá trị dựa trên điều kiện đúng hoặc sai .

Nó được đánh máy =IFvà có 3 phần:

=IF(logical_expressionvalue_if_truevalue_if_false)

Điều kiện được gọi là logical_expression, có thể kiểm tra những thứ như:

 • Nếu một số lớn hơn một số khác>
 • Nếu một số nhỏ hơn một số khác<
 • Nếu một số hoặc văn bản bằng một cái gì đó=

Lưu ý: Bạn có thể quyết định cả giá trị trả về và điều kiện.

Ví dụ hàm IF

Kiểm tra xem loại Pokemon có phải là Grass hay không:

Điều kiện là nếu giá trị “Type 1” cho Pokemon là “Grass”.

Hàm trả về “Yes” hoặc “No”.

Sử dụng hàm IF, chi tiết từng bước:

 1. Chọn ôD2
 2. Loại hình=IF
 3. Nhấp vào lệnh IF

 1. Chỉ định điều kiệnB2="Grass"
 2. Loại hình,
 3. Chỉ định giá trị "Yes"khi điều kiện là TRUE
 4. Loại hình,
 5. Chỉ định giá trị "No"khi điều kiện là FALSE
 6. Nhấn Enter

Vì giá trị trong ô B2là “Grass”, điều kiện là true và hàm sẽ trả về “Yes”.

Lưu ý: Giá trị văn bản cần phải nằm trong dấu ngoặc kép: “”

Để tự động điền lệnh cho các ô còn lại bạn chỉ việc chọn ô vừa nhập lệnh sau đó đưa chuột tới góc dưới bên phải khi con trỏ chuột hiện dấu + bạn giữ chuột trái và kéo xuống dưới là lệnh tự động nhập cho các ô còn lại:

Bây giờ, mỗi hàng có một kiểm tra cho Loại cỏ:

Mục Lục