Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm IFS trong Google Sheet

Sử dụng hàm IFS trong Google Sheet

Hàm IFS (hàm IF nhiều điều kiện) trong Google Sheet

Hàm IFS là một hàm tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này trả về các giá trị dựa trên một hoặc nhiều điều kiện đúng hoặc sai .

Nó được đánh máy =IFSvà có hai hoặc nhiều phần:

=IFS(logical_test1value_if_true1[logical_test2, value_if_true2][logical_test3; …)

Các điều kiện được gọi là logical_test1, logical_test2, ..., có thể kiểm tra những thứ như:

 • Nếu một số lớn hơn một số khác>
 • Nếu một số nhỏ hơn một số khác<
 • Nếu một số hoặc văn bản bằng một cái gì đó=

Mỗi điều kiện được kết nối với một giá trị trả về.

Lưu ý: Có thể có nhiều hơn một điều kiện đúng nên hàm sẽ trả về giá trị cho điều kiện đúng đầu tiên.

Ví dụ về hàm IFS

Tạo danh mục cho tốc độ của Pokemon:

Các điều kiện và giá trị trả về là:

 • Tốc độ hơn 90: “Fast”
 • Tốc độ hơn 50: “Normal”
 • Tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 50: “Slow”
Sử dụng hàm IFS, chi tiết từng bước:
 1. Chọn ôD2
 2. Loại hình=IFS
 3. Nhấp vào lệnh IFS

 1. Chỉ định điều kiện đầu tiênC2>90
 2. nhập ,
 3. Chỉ định giá trị "Fast"khi điều kiện đầu tiên là TRUE
 4. nhập ,
 5. Chỉ định điều kiện thứ haiC2>50
 6. nhập ,
 7. Chỉ định giá trị "Normal"khi điều kiện thứ hai là TRUE
 8. nhập ,
 9. Chỉ định điều kiện thứ baC2<=50
 10. nhập ,
 11. Chỉ định giá trị "Slow"khi điều kiện thứ ba là TRUE
 12. Nhấn Enter

Vì giá trị trong ô C2là “45”, điều kiện đầu tiên và thứ hai là sai và điều kiện thứ ba là đúng (nhỏ hơn hoặc bằng 50), hàm sẽ trả về “Slow”.

Lưu ý: Giá trị văn bản cần phải nằm trong dấu ngoặc kép: “”

Để tự động điền lệnh cho các ô còn lại bạn chỉ việc chọn ô vừa nhập lệnh sau đó đưa chuột tới góc dưới bên phải khi con trỏ chuột hiện dấu + bạn giữ chuột trái và kéo xuống dưới là lệnh tự động nhập cho các ô còn lại:

Lưu ý: Điều kiện thứ ba <=50bao gồm =để 50 được bao gồm trong “nhỏ hơn hoặc bằng 50″

Bây giờ, mỗi Pokemon có một loại tốc độ (Speed Category):

Mục Lục