Home / Tài liệu CNTT / Javascript / JavaScript random number between 1 and 10, 1 and 100

JavaScript random number between 1 and 10, 1 and 100

Math.random()

Math.random() returns a random number between 0 (inclusive),  and 1 (exclusive):

Example

// Returns a random number:
Math.random();

Try it Yourself »

Math.random() always returns a number lower than 1.

JavaScript Random Integers

Math.random() used with Math.floor() can be used to return random integers.

There is no such thing as JavaScript integers.

We are talking about numbers with no decimals here.

Example

// Returns a random integer from 0 to 9:
Math.floor(Math.random() * 10);

Try it Yourself »

Example

// Returns a random integer from 0 to 10:
Math.floor(Math.random() * 11);

Try it Yourself »

Example

// Returns a random integer from 0 to 99:
Math.floor(Math.random() * 100);

Try it Yourself »

Example

// Returns a random integer from 0 to 100:
Math.floor(Math.random() * 101);

Try it Yourself »

Example

// Returns a random integer from 1 to 10:
Math.floor(Math.random() * 10) + 1;

Try it Yourself »

Example

// Returns a random integer from 1 to 100:
Math.floor(Math.random() * 100) + 1;

Try it Yourself »

A Proper Random Function

As you can see from the examples above, it might be a good idea to create a proper random function to use for all random integer purposes.

This JavaScript function always returns a random number between min (included) and max (excluded):

Example

function getRndInteger(min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max – min) ) + min;
}

Try it Yourself »

This JavaScript function always returns a random number between min and max (both included):

Example

function getRndInteger(min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max – min + 1) ) + min;
}

Try it Yourself »

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *