JSON


Home / Tài liệu CNTT / JSON / Mảng trong JSON (JSON array) kèm ví dụ

Mảng trong JSON (JSON array) kèm ví dụ

Mảng trong JSON đại diện cho danh sách thứ tự các giá trị. Mảng trong JSON có thể lưu trữ nhiều giá trị. Nó có thể lưu trữ chuỗi, số, boolean hoặc đối tượng trong mảng JSON.

Trong mảng JSON, các giá trị phải được phân tách bằng dấu phẩy.

[] ( Dấu ngoặc vuông) đại diện cho mảng JSON.

Ví dụ Mảng trong JSON

Ví dụ của chuỗi string:

[“Ford”, “BMW”, “Fiat”]

Ví mảng của số (number):

[12, 34, 56, 43, 95]

Ví dụ mảng boolean:

[true, true, false, false, true]

Ví dụ mảng của đối tượng:

{"employees":[
    {"name":"Cong", "email":"congcong@gmail.com", "age":23},
    {"name":"Dung", "email":"dung1234@gmail.com", "age":28},
    {"name":"Ngon", "email":"ngon@gmail.com", "age":33},
    {"name":"Hanh", "email":"hanh@gmail.com", "age":41}
]}
Ví dụ mảng đa chiều trong JSON:
[
  [ "a" "b" "c" ],
  [ "m" "n" "o" ],
  [ "x" "y" "z" ]
]
Ví mảng trong đối tượng:
Bạn có thể truy cập mảng theo chỉ mục: 

Ví dụ:
Mảng trong JSON gần giống như mảng trong JavaScript.

Trong JSON, giá trị mảng phải có kiểu string, number, object, array, boolean hoặc null .

Trong JavaScript, các giá trị mảng có thể là tất cả những điều trên, cộng với bất kỳ biểu thức JavaScript hợp lệ nào khác, bao gồm các function, date và không xác định.