JSON


Home / Tài liệu CNTT / JSON / Kết hợp giữa JSON và HTML

Kết hợp giữa JSON và HTML

JSON rất có thể dễ dàng được dịch sang JavaScript. JavaScript có thể được sử dụng để tạo HTML trong các trang web của bạn.

Ví dụ ta có bảng HTML như sau

Tạo bảng HTML với dữ liệu nhận được dưới dạng JSON:

Kết quả:

Make a table based on JSON data.

Alfreds Futterkiste

Ana Trujillo Emparedados y helados

Antonio Moreno Taqueria

Around the Horn

Berglunds snabbkop

Blauer See Delikatessen

Blondel pere et fils

Bolido Comidas preparadas

Bon app’

Bottom-Dollar Marketse

B’s Beverages

Cactus Comidas para llevar

Centro comercial Moctezuma

Chop-suey Chinese

Comercio Mineiro

Consolidated Holdings

Drachenblut Delikatessend

Du monde entier

Eastern Connection

Ernst Handel

Ví dụ với bảng HTML động

Tạo bảng HTML dựa trên giá trị của menu thả xuống:

Chi tiết tại: https://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjson_html_table_dynamic

Tạo danh sách thả xuống HTML với dữ liệu JSON

Tạo danh sách thả xuống HTML với dữ liệu nhận được dưới dạng JSON:

Chi tiết: https://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjson_html_select

Mục Lục