JSON


Home / Tài liệu CNTT / JSON / Json là gì? Quy tắc cú pháp trong Json

Json là gì? Quy tắc cú pháp trong Json

JSON là gì?

 • JSON là viết tắt của J ava S cript O bject N otation
 • JSON là một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ
 • JSON là văn bản thuần túy được viết bằng ký hiệu đối tượng JavaScript
 • JSON được sử dụng để gửi dữ liệu giữa các máy tính
 • JSON là ngôn ngữ độc lập (Cú pháp JSON có nguồn gốc từ ký hiệu đối tượng JavaScript, nhưng định dạng JSON chỉ là văn bản. Mã để đọc và tạo JSON tồn tại trong nhiều ngôn ngữ lập trình.)

Định dạng JSON ban đầu được chỉ định bởi Douglas Crockford .

Tại sao sử dụng JSON?

Định dạng JSON về mặt cú pháp tương tự như mã để tạo các đối tượng JavaScript. Do đó, một chương trình JavaScript có thể dễ dàng chuyển đổi dữ liệu JSON thành các đối tượng JavaScript.

Vì định dạng chỉ là văn bản nên dữ liệu JSON có thể dễ dàng được gửi giữa các máy tính và được sử dụng bởi bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

JavaScript có một chức năng tích hợp để chuyển đổi các chuỗi JSON thành các đối tượng JavaScript:

JSON.parse()

JavaScript cũng có một hàm tích hợp để chuyển đổi một đối tượng thành một chuỗi JSON:

JSON.stringify()

Bạn có thể nhận văn bản thuần túy từ máy chủ và sử dụng nó như một đối tượng JavaScript.

Bạn có thể gửi một đối tượng JavaScript đến máy chủ ở định dạng văn bản thuần túy.

Bạn có thể làm việc với dữ liệu dưới dạng các đối tượng JavaScript mà không cần phân tích cú pháp và dịch phức tạp.

Lưu trữ dữ liệu

Khi lưu trữ dữ liệu, dữ liệu phải ở một định dạng nhất định và bất kể bạn chọn lưu trữ ở đâu, văn bản luôn là một trong những định dạng có thể sử dụng. Và JSON có thể lưu trữ các đối tượng JavaScript dưới dạng văn bản.

Quy tắc cú pháp JSON

Cú pháp JSON bắt nguồn từ cú pháp ký hiệu đối tượng JavaScript:

 • Dữ liệu nằm trong các cặp key / giá trị
 • Dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy
 • Nẹp xoắn giữ đồ vật
 • Dấu ngoặc vuông giữ các mảng

Dữ liệu JSON – Tên và giá trị

Dữ liệu JSON được viết dưới dạng cặp tên / giá trị (hay còn gọi là cặp khóa / giá trị).

Một cặp tên / giá trị bao gồm tên trường (trong dấu ngoặc kép), theo sau là dấu hai chấm, theo sau là giá trị:

Thí dụ

“name”:“John”

JSON – Đánh giá đối tượng JavaScript

Định dạng JSON gần giống với các đối tượng JavaScript.

Trong JSON, Key phải là chuỗi, được viết bằng dấu ngoặc kép:

JSON

{“name”:“John”}

Trong JavaScript, khóa có thể là chuỗi, số hoặc tên định danh:

JavaScript

{name:“John”}

Giá trị JSON

Trong JSONcác giá trị phải là một trong các kiểu dữ liệu sau:

 • Một chuỗi (String)
 • Một số (Number)
 • Một đối tượng (Object)
 • Một mảng (Array)
 • Một boolean
 • Vô giá trị (Null)

Trong JavaScript, các giá trị có thể là tất cả những điều trên, cộng với bất kỳ biểu thức JavaScript hợp lệ nào khác, bao gồm:

 • Một chức năng (Function)
 • Ngày tháng (Date)
 • Chưa xác định (undefined)

Trong JSON, các giá trị chuỗi phải được viết bằng dấu ngoặc kép:

JSON

{“name”:“John”}

Trong JavaScript, bạn có thể viết các giá trị chuỗi bằng dấu ngoặc kép hoặc dấu nháy đơn:

JavaScript

{name:‘John’}

Đối tượng JavaScript

Vì cú pháp JSON có nguồn gốc từ ký hiệu đối tượng JavaScript, nên cần rất ít phần mềm bổ sung để làm việc với JSON trong JavaScript.

Với JavaScript, bạn có thể tạo một đối tượng và gán dữ liệu cho nó, như sau:

Ví dụ

person = {name:“John”, age:31, city:“New York”};

Bạn có thể truy cập một đối tượng JavaScript như sau:

Ví dụ

// returns John
person.name;

Nó cũng có thể được truy cập như thế này:

Ví dụ

// returns John
person[“name”];

Dữ liệu có thể được sửa đổi như thế này:

Ví dụ

person.name = “Gilbert”;

Nó cũng có thể được sửa đổi như thế này:

Ví dụ

person[“name”] = “Gilbert”;

Bạn sẽ học cách chuyển đổi các đối tượng JavaScript thành JSON ở phần sau của hướng dẫn này.

Mảng JavaScript dưới dạng JSON

Tương tự như cách các đối tượng JavaScript có thể được viết dưới dạng JSON, các mảng JavaScript cũng có thể được viết dưới dạng JSON.

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các đối tượng và mảng sau trong hướng dẫn này.

File JSON

 • Loại tệp cho tệp JSON là “.json”
 • Loại MIME cho văn bản JSON là “application / json”
Mục Lục