JSON


Home / Tài liệu CNTT / JSON / Đối tượng trong JSON (JSON Object) kèm ví dụ

Đối tượng trong JSON (JSON Object) kèm ví dụ

Định nghĩa đối tượng JSON

Đối tượng JSON là một tập hợp các cặp name/value không theo thứ tự.
Các đối tượng được đặt trong các dấu ngoặc nhọn, nó bắt đầu bằng ‘{‘ và kết thúc bằng ‘}’.
Mỗi tên được theo sau bởi ‘:’ (dấu hai chấm) và cặp key/value được phân tách bằng dấu phẩy.
Các key phải là chuỗi và phải khác nhau.

Trong JSON, các giá trị phải là một trong các kiểu dữ liệu sau:

  • một chuỗi (String)
  • một số (Number)
  • một đối tượng (JSON object)
  • một mảng (Array)
  • một boolean (True/false)
  • null

Giá trị JSON không được là một trong các kiểu dữ liệu sau:

  • a function
  • a date
  • undefined

Đây là một chuỗi JSON:

‘{“name”:”John”, “age”:30, “car”:null}’

Bên trong chuỗi JSON có một đối tượng JSON theo nghĩa đen:

{“name”:“John”“age”:30“car”:null}

Như vậy thực chất gọi một đối tượng JSON theo đúng nghĩa đen là “JSON object” thì không chính xác. Vì JSON không thể là một đối tượng, mà JSON là một định dạng chuỗi.

Dữ liệu chỉ là JSON khi nó ở định dạng chuỗi. Khi nó được chuyển đổi thành một biến JavaScript, nó sẽ trở thành một đối tượng JavaScript.

Ví dụ đối tượng trong JSON:

Trong ví dụ trên, employee là một đối tượng trong đó “name”, “salary” và “married” là key. Trong ví dụ này, có chuỗi, số và giá trị boolean cho các key.

Ví dụ đối tượng JSON lồng nhau:

Truy cập giá trị của đối tượng trong JSON

Bạn có thể truy cập các giá trị đối tượng bằng cách sử dụng ký hiệu dấu chấm (.):

Ví dụ:

Kết quả trả về:

Creating an Object Parsing JSON

John

Bạn cũng có thể truy cập các giá trị đối tượng bằng cách sử dụng ký hiệu ngoặc ([]):

Ví dụ:

Kết quả:

Access a JavaScript Object

John

Vòng lặp For-in một đối tượng trong JSON

Bạn có thể lặp qua các thuộc tính đối tượng bằng vòng lặp for-in:

Kết quả:

Looping Object Properties

name, age, car,

Trong vòng lặp for-in, hãy sử dụng ký hiệu dấu ngoặc để truy cập các giá trị thuộc tính :

Kết quả:

Looping JavaScript Object Values

John, 30, null,

Mục Lục