JSON


Home / Tài liệu CNTT / JSON / Json.parse là gì? Cách chuyển đổi dữ liệu Json sang Javascript

Json.parse là gì? Cách chuyển đổi dữ liệu Json sang Javascript

Cách sử dụng phổ biến của JSON là trao đổi dữ liệu đến / từ máy chủ web. Khi nhận dữ liệu từ máy chủ web, dữ liệu luôn là một chuỗi. Để chuyển dữ liệu Json thành một đối tượng Javascript bạn sử dụng hàm phân tích dữ liệu JSON.parse().

JSON.parse() nhận vào một chuỗi JSON và chuyển đổi (transform) nó thành một đối tượng JavaScript

Ví dụ về hàm Json.parse():

Hãy tưởng tượng chúng tôi nhận được văn bản này từ một máy chủ web:

Sử dụng hàm JavaScript JSON.parse()để chuyển đổi văn bản thành một đối tượng JavaScript:

Đảm bảo văn bản ở định dạng JSON, nếu không bạn sẽ gặp lỗi cú pháp.

Sử dụng code JavaScript dưới đây trong trang của bạn và xem kết quả nhé:

Sử dụng Json.parse() với mảng

Khi sử dụng JSON.parse()trên JSON bắt nguồn từ một mảng, phương thức sẽ trả về một mảng JavaScript, thay vì một đối tượng JavaScript.

Ví dụ cụ thể:

Sử dụng hàm Json.parse() với các kiểu dữ liệu ngoại lệ

Chuyển dữ liệu JSON thanh kiểu ngày, tháng (date) trong Javascript

Đối tượng ngày tháng không được phép trong JSON.

Nếu bạn cần bao gồm ngày tháng, hãy viết nó dưới dạng chuỗi.

Bạn có thể chuyển đổi nó trở lại thành một đối tượng ngày tháng sau:

Hoặc, bạn có thể sử dụng tham số thứ hai của hàm JSON.parse(), được gọi là trình phục hồi (reviver) .

Tham số reviver là một hàm kiểm tra từng thuộc tính, trước khi trả về giá trị.

Ví dụ:

Chuyển JSON thành một hàm Javascript

Các hàm (Function) không được phép trong JSON.

Nếu bạn cần bao gồm một hàm, hãy viết nó dưới dạng một chuỗi.

Bạn có thể chuyển đổi nó trở lại thành một hàm sau này:

Ví dụ chuyển một chuỗi thành một hàm:

Bạn nên tránh sử dụng các hàm trong JSON, các hàm sẽ mất phạm vi của chúng và bạn sẽ phải sử dụng eval()để chuyển đổi chúng trở lại thành các hàm.

Mục Lục