JSON


Home / Tài liệu CNTT / JSON / JSON.stringify là gì? Cách chuyển Javascript thành chuỗi JSON

JSON.stringify là gì? Cách chuyển Javascript thành chuỗi JSON

JSON.stringify() lấy một đối tượng JavaScript và chuyển đổi nó thành một chuỗi JSON ngược lại với hàm JSON.parse().

Cách sử dụng phổ biến của JSON là trao đổi dữ liệu với máy chủ web. Khi gửi dữ liệu đến máy chủ web, dữ liệu phải là một chuỗi. Chuyển đổi một đối tượng JavaScript thành một chuỗi JSON ta sử dụng hàm JSON.stringify().

Chuyển đối tượng Javascript thành chuỗi

Hãy tưởng tượng chúng ta có đối tượng này trong JavaScript:

Sử dụng hàm JavaScript JSON.stringify()để chuyển nó thành một chuỗi.

Kết quả sẽ là một chuỗi theo sau ký hiệu JSON.

myJSONbây giờ là một chuỗi và sẵn sàng được gửi đến một máy chủ:

Ví dụ:

Bạn sẽ học cách gửi JSON đến máy chủ trong các chương tiếp theo.

Chuyển mảng Javascript thành chuỗi JSON

Cũng có thể chuyển các mảng JavaScript thành chuỗi JSON với hàm JSON.stringify():

Hãy tưởng tượng chúng ta có mảng này trong JavaScript:

Sử dụng hàm JavaScript JSON.stringify()để chuyển nó thành một chuỗi.

Kết quả sẽ là một chuỗi theo sau ký hiệu JSON.

myJSONbây giờ là một chuỗi và sẵn sàng được gửi đến một máy chủ:

Ví dụ:

Lưu dữ liệu:

Khi lưu trữ dữ liệu, dữ liệu phải ở một định dạng nhất định và bất kể bạn chọn lưu trữ ở đâu, văn bản luôn là một trong những định dạng hợp pháp.

JSON làm cho nó có thể lưu trữ các đối tượng JavaScript dưới dạng văn bản.

Ví dụ lưu dữ liệu trong bộ nhớ cục bộ:

Với các kiểu dữ liệu ngoại lệ

Chuyển kiểu Ngày (date) trong Javascript thành chuỗi Json

Trong JSON, các đối tượng ngày tháng không được phép. Hàm JSON.stringify()sẽ chuyển đổi kiểu ngày trong Javascript nào thành chuỗi JSON.

Ví dụ:

Kết quả nhận được như sau:

JSON.stringify() converts date objects into strings.

{“name”:”John”,”today”:”2022-08-09T04:14:24.087Z”,”city”:”New York”}

Chuyển hàm (Function) Javascript thành chuỗi JSON

Trong JSON không có kiểu giá trị hàm (Function). Hàm JSON.stringify()sẽ xóa bất kỳ kiểu hàm nào khỏi đối tượng JavaScript, cả khóa và giá trị:

Ví dụ:

Kết quả trả về như sau:

JSON.stringify() will remove any functions from an object.

{“name”:”John”,”city”:”New York”}

Để không bị bỏ qua các giá trị kiểu hàm thì bạn cần chuyển đổi các hàm của mình thành chuỗi trước khi chạy hàm  JSON.stringify().

Ví dụ cụ thể như sau:

Kết quả trả về sẽ như sau:

JSON.stringify() will remove any functions from an object.

Convert functions into strings to keep them in the JSON object.

{“name”:”John”,”age”:”function () {return 30;}”,”city”:”New York”}

Mục Lục