JSON


Home / Tài liệu CNTT / JSON / So sánh JSON và XML

So sánh JSON và XML

Cả JSON và XML đều có thể được sử dụng để nhận dữ liệu từ máy chủ web.

Các ví dụ JSON và XML sau đây đều xác định một đối tượng nhân viên, với một mảng gồm 3 nhân viên:

Ví dụ về JSON:

Ví dụ về XML:

Sự giống nhau giữa JSON và XML:

 • Cả JSON và XML đều “tự mô tả” (con người có thể đọc được)
 • Cả JSON và XML đều phân cấp (giá trị trong giá trị)
 • Cả JSON và XML đều có thể được phân tích cú pháp và được sử dụng bởi rất nhiều ngôn ngữ lập trình
 • Cả JSON và XML đều có thể được tìm nạp bằng XMLHttpRequest

Sự khác nhau giữa JSON và XML:

 • JSON không sử dụng thẻ kết thúc
 • JSON ngắn hơn
 • JSON đọc và viết nhanh hơn
 • JSON có thể sử dụng mảng

Sự khác biệt lớn nhất là:

XML phải được phân tích cú pháp bằng trình phân tích cú pháp XML. JSON có thể được phân tích cú pháp bởi một hàm JavaScript tiêu chuẩn.

Tại sao nên sử dụng JSON

XML khó phân tích cú pháp hơn nhiều so với JSON.
JSON được phân tích cú pháp thành một đối tượng JavaScript sẵn sàng sử dụng.

Đối với các ứng dụng AJAX, JSON nhanh hơn và dễ dàng hơn so với XML:

Sử dụng XML

 • Tìm nạp tài liệu XML
 • Sử dụng DOM XML để lặp qua tài liệu
 • Trích xuất các giá trị và lưu trữ trong các biến

Sử dụng JSON

 • Tìm nạp một chuỗi JSON
 • JSON. Phân tích chuỗi JSON
Mục Lục