Home / Tài liệu CNTT / CSS-CSS3 / Khóa học lập trình thiết kế web miễn phí của Microsoft trên Github

Khóa học lập trình thiết kế web miễn phí của Microsoft trên Github

Chia sẻ link Khóa học lập trình miễn phí của Microsoft: Phát triển web cho người mới bắt đầu trên Github. Đây là một chương trình giảng dạy kéo dài 12 tuần, 24 bài học về JavaScript, CSS và HTML cơ bản.

Mỗi bài học bao gồm:

  • Sketchnote tùy chọn
  • Video bổ sung tùy chọn
  • Câu hỏi nhanh khởi động trước bài học
  • Bài học Written
  • Cho các bài học dựa trên dự án, hướng dẫn từng bước về cách xây dựng dự án
  • Kiểm tra kiến ​​thức
  • Một thử thách
  • Đọc bổ sung
  • Phân công
  • Bài kiểm tra sau bài học

Lưu ý về các câu hỏi: Tất cả các câu đố đều có trong ứng dụng này , với tổng số 48 câu hỏi nhanh gồm ba câu hỏi mỗi câu. Chúng được liên kết từ trong các bài học nhưng ứng dụng đố vui có thể chạy cục bộ; làm theo hướng dẫn trong thư mục quiz-app.

24 bài học:

Project Name Concepts Taught Learning Objectives Linked Lesson Author
01 Getting Started Introduction to Programming and Tools of the Trade Learn the basic underpinnings behind most programming languages and about software that helps professional developers do their jobs Intro to Programming Languages and Tools of the Trade Jasmine
02 Getting Started Basics of GitHub, includes working with a team How to use GitHub in your project, how to collaborate with others on a code base Intro to GitHub Floor
03 Getting Started Accessibility Learn the basics of web accessibility Accessibility Fundamentals Christopher
04 JS Basics JavaScript Data Types The basics of JavaScript data types Data Types Jasmine
05 JS Basics Functions and Methods Learn about functions and methods to manage an application’s logic flow Functions and Methods Jasmine and Christopher
06 JS Basics Making Decisions with JS Learn how to create conditions in your code using decision-making methods Making Decisions Jasmine
07 JS Basics Arrays and Loops Work with data using arrays and loops in JavaScript Arrays and Loops Jasmine
08 Terrarium HTML in Practice Build the HTML to create an online terrarium, focusing on building a layout Introduction to HTML Jen
09 Terrarium CSS in Practice Build the CSS to style the online terrarium, focusing on the basics of CSS including making the page responsive Introduction to CSS Jen
10 Terrarium JavaScript Closures, DOM manipulation Build the JavaScript to make the terrarium function as a drag/drop interface, focusing on closures and DOM manipulation JavaScript Closures, DOM manipulation Jen
11 Typing Game Build a Typing Game Learn how to use keyboard events to drive the logic of your JavaScript app Event-Driven Programming Christopher
12 Green Browser Extension Working with Browsers Learn how browsers work, their history, and how to scaffold the first elements of a browser extension About Browsers Jen
13 Green Browser Extension Building a form, calling an API and storing variables in local storage Build the JavaScript elements of your browser extension to call an API using variables stored in local storage APIs, Forms, and Local Storage Jen
14 Green Browser Extension Background processes in the browser, web performance Use the browser’s background processes to manage the extension’s icon; learn about web performance and some optimizations to make Background Tasks and Performance Jen
15 Space Game More Advanced Game Development with JavaScript Learn about Inheritance using both Classes and Composition and the Pub/Sub pattern, in preparation for building a game Introduction to Advanced Game Development Chris
16 Space Game Drawing to canvas Learn about the Canvas API, used to draw elements to a screen Drawing to Canvas Chris
17 Space Game Moving elements around the screen Discover how elements can gain motion using the cartesian coordinates and the Canvas API Moving Elements Around Chris
18 Space Game Collision detection Make elements collide and react to each other using keypresses and provide a cooldown function to ensure performance of the game Collision Detection Chris
19 Space Game Keeping score Perform math calculations based on the game’s status and performance Keeping Score Chris
20 Space Game Ending and restarting the game Learn about ending and restarting the game, including cleaning up assets and resetting variable values The Ending Condition Chris
21 Banking App HTML Templates and Routes in a Web App Learn how to create the scaffold of a multipage website’s architecture using routing and HTML templates HTML Templates and Routes Yohan
22 Banking App Build a Login and Registration Form Learn about building forms and handing validation routines Forms Yohan
23 Banking App Methods of Fetching and Using Data How data flows in and out of your app, how to fetch it, store it, and dispose of it Data Yohan
24 Banking App Concepts of State Management Learn how your app retains state and how to manage it programmatically State Management Yohan

Link tổng hợp trên Github: https://github.com/microsoft/Web-Dev-For-Beginners

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *