WordPress Themes


Home / WordPress / WordPress Themes / Làm theme wordpress dạng post-slide tin tức sự kiện

Làm theme wordpress dạng post-slide tin tức sự kiện

Mẫu theme wordpress dạng tin tức, sự kiện hiển thị các bài viết dạng slide carousel.

Tạo 1 file Template riêng cho trang chủ (home.php):

Như bạn thấy thì trang chủ gồm các phần:

  • Phần 1: Slide ở đầu trang – Cái này mình dùng plugin Metaslider và nhứng Shortcode thôi
  • Phần 2: Giới thiệu qua về website gồm 1 ảnh bên phải và văn bản bên trái. Ảnh thì mình lấy ảnh đại diện, còn văn bản mình lấy phần nội dung của trang home được tạo trong mục Page và chọn template Home.
  • Phần 3: UP-COMING EVENTS – Hiển thị post thuộc danh mục Up-coming Events dạng slide carousel. Mục này mình sử dụng câu lệnh get_template_part( ‘template-part/home-icas/up-coming-event’ ); để gọi file up-coming-event.php. Nội dung file như sau:
  • Phần 4: Hiển thị 2 cột bên phải (UP-COMING COURSE gọi file courses.php ) hiển thị post dạng slide, bên trái (LATEST NEWS gọi file news.php) dạng post hiển thị dạng list theo chiều dọc.

Nội dung file courses.php:

Nội dụng file news.php:

File style.css:

Các phần thiết kế giao diện cho chuyên mục, post và page mình sẽ cập nhật sau nếu có thời gian.

Toàn bộ theme được lưu trong: thanhhung20022