Thủ thuật WordPress


Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Code hiển thị tên, id category danh mục hiện tại trong WordPress

Code hiển thị tên, id category danh mục hiện tại trong WordPress

Để lấy chuyên mục category id, hay name hiện hành đang truy cập trong WordPress có rất nhiều cách lấy, hôm nay itseovn hướng dẫn các bạn cách lấy category toàn bộ term_id, name, slug src,… Hiện tại khi đang truy cập đúng vào category đó rất đơn giản với vài đoạn code nhỏ như sau:

Nếu lấy nội dung của chuyển mục hiện tại đang đứng các thẻ title vs description bạn thử code sau: