Google Sheet


Home / Office / Google Sheet / Sử dụng hàm MAX, MIN trong Google Sheet

Sử dụng hàm MAX, MIN trong Google Sheet

Hàm MAX, MIN trong Google Sheet

Hàm MAX là một hàm được tạo sẵn trong Google Trang tính, hàm này tìm số lớn nhất trong một phạm vi.

Sử dụng bằng cách nhập: =MAX hoặc =MIN và nhận được một danh sách các ô:

=MAX(value1[value2, …])

Bạn có thể chọn từng ô một, nhưng cũng có thể chọn các phạm vi hoặc thậm chí nhiều phạm vi.

Hàm bỏ qua các ô có văn bản. Nó sẽ chỉ hoạt động đối với các ô có số.

Lưu ý: Hàm =MIN, hàm này tìm giá trị nhỏ nhất trong một phạm vi, ngược lại với MAX .

Hãy xem một ví dụ!

Ví dụ về hàm MAX

Tìm tổng số liệu thống kê cao nhất trong phạm vi C2:C21:

Sử dụng hàm MAX chi tiết từng bước:
  1. Chọn ô ( F3)
  2. nhập=MAX
  3. Nhấp vào lệnh MAX

  1. Chỉ định phạm vi C2:C21cho cột Total Stats
  2. Nhấn Enter

Bây giờ, hàm trả về giá trị cao nhất từ ​​các ô trong phạm vi:

Thật tuyệt! Hàm đã tìm thành công giá trị cao nhất 525,. Cloyster có chỉ số Tổng số Pokemons cao nhất trong danh sách này.

Hãy thêm văn bản vào một ô trong phạm vi C2:C21để xem điều gì sẽ xảy ra. Nhập Alakazam vào ô C8:

Như vậy hàm bỏ qua văn bản được nhập trong phạm vi. 510được trả về là giá trị lớn nhất mới, vì giá trị cũ đã được thay thế bằng văn bản. Poliwrath hiện là Pokemon có chỉ số Tổng cao nhất trong phạm vi C2:C21.

Mục Lục